Veřejná zakázka: PB Lomné v km 7,800

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00002477
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2961
Systémové číslo: P15V00002960
Evidenční číslo zadavatele: S951/2013/092
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 23.05.2013
Nabídku podat do: 05.06.2013 09:00
Otevírání obálek: 05.06.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PB Lomné v km 7,800
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce charakteru úprav vodních toků. Předmětná stavba řeší rekonstrukci nekapacitního úseku toku (bezejmenný pravostranný přítok Lomné v km 7,800) vymezeným ř. km 0,000 – 0,1434 formou zkapacitnění a opevnění toku. Jedná se především o odstranění stávajícího a nevyhovujícího opevnění toku s následným novým vyprofilováním koryta a vytvořením nového opevnění z dlažby na sucho resp. dlažby do betonu. Součásti stavby je i přeložka STL plynovodu v délce 43 m. Touto rekonstrukcí dojde v předmětném úseku ke stabilizaci koryta a k zajištění bezeškodného průchodu povodňových průtoků. Odstraněním nekapacitního a problematického zatrubnění toku a jeho novou profilací dojde ke snížení rizika zatápění okolních pozemků a nemovitostí. Blíže viz projektová dokumentace.

Zakázka bude zhotovena kompletně dle projektové dokumentace pro stavební řízení (dále jen „DSR“) s názvem „PB Lomné v km 7,8“ vypracované firmou Ing. Radka Roubcová – Projektová činnost pro stavby vodního hospodářstvía krajinného inženýrství, Marie Majerové 474/7, 638 00 Brno, a rovněž dle projektové dokumentace pro stavební řízení s názvem "Přeložka STL Plynovodu v k. ú. Dolní Lomná", vypracované Šárkou Rajmanovou, Nad Hutěmi 1428/8, 716 00, Ostrava-Radvanice. Při realizaci předmětných stavebních prací budou dodrženy podmínky uvedené zejména v souhlasu s provedením udržovacích prací vydaném MěÚ Jablunkov odborem ŽP dne 3. 5. 2012 pod č. j. MEJA7132/2012, a podmínky uvedené ve stavebním povolení č. 52/2012 na stavbu "Přeložka STL plynovodu na pozemku parcela č.716/3“, vydaném Městským úřadem Jablunkov, odborem ÚPSŘ, dne 15.3.2013, pod č. j. MEJA17991,17992/2012/ÚPSŘ/Ke-328,330. Dále budou dodrženy podmínky stanovené v Závazném stanovisku CHKO Beskydy, vydaného pod č. j. 4077/BE/2011 ze dne 30.9.2011, podmínky uvedené ve Smlouvě o zajištění přeložky plynárenského zařízení a ůhradě nákladů s ní souvisejících (číslo smlouvy 152359) a také podmínky vyjádření všech ostatních dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele.

Zadavatelem předpokládaná celková hodnota zakázky bez DPH: 950 tis. Kč.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 949 587 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky