Veřejná zakázka: LC Porážky

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00002497
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2965
Systémové číslo: P15V00002964
Evidenční číslo zadavatele: S916/2013/057
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 353894
Počátek běhu lhůt: 19.06.2013
Nabídku podat do: 16.07.2013 10:00
Otevírání obálek: 16.07.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Porážky
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Nejdříve bude provedeno odstranění, pařezů, křovin s náletovými dřevinami a travinami, stržení krajnic v průměrné tl. 200 mm. Poté bude provedeno odkopání všech krajnic nad 200 mm v předpokládaném množství 0,1 m3/m´, tak aby došlo k odvodnění cesty a umožnění průjezdu stavebním mechanizace. Dále budou provedeny trubní propustky, hospodářské přejezdy, včetně pročištění a obnovy příkopů příkopovým rýpadlem. Příkopy budou pročištěny v průměrném množství nánosu 0,3 – 0,5 m3/m‘.
Po provedení těchto prací dojde ke kompletní rekonstrukci vozovky v předmětných úsecích, dle situace stavby. Rekonstrukce bude spočívat v odkopání stávajícího zemního tělesa vozovky, položení geotextílie netkané hmotnosti 500 g/m2, zřízení konstrukční vrstvy vozovky z HDK tl. 350 mm proložené jemnou frakci 4-32 mm a obrusnou vrstvou vibrovaného štěrku v tl. 200 mm. Před pokládkou konstrukčních vrstev vozovky bude provedeno vyprofilování a zhutnění zemní pláně cesty, nájezdů a skládek na 30-45 MPa.
Požadované rozmezí zhutnění je odůvodněno předpokladem ztížené zhutnitelnosti v mokrých úsecích cesty. Vyjeté koleje, výtluky a sklon vozovky budou vyrovnány vrstvou hrubého drceného kameniva frakce 63-125 mm v tloušťce 150-300 mm. Na tento vyrovnaný podklad bude zřízena vrstva HDK fr. 63-125 mm, tl. 200 mm a vibrovaný štěrku tl. 150 mm po řádném zhutnění. Na tento vyrovnaný a řádně zhutněný podklad s jednostranným příčným sklonem 4%, dle konfigurace terénu, bude provedeno zakalení lomovými výsivkami fr. 0-8 mm hmotnosti do 25 kg/m2. Poté dojde ke zpevnění hospodářských nájezdů a skládek dřeva dle situace stavby. Pro splnění požadavků správy CHKO bude provedena výstavbě několika menších vodních tůni. Na závěr bude provedeno osazení ocelových svodnic v předepsané délce 6 metrů, osazení dopravního značení B11 a vjezdové závoře typu „Znojmo“.
Místo plnění: k.ú. Strání

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 11 332 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Uherské Hradiště

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky