Veřejná zakázka: LC Hložek

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00003061
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3057
Systémové číslo: P15V00003056
Evidenční číslo zadavatele: S916/2013/087
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 27.06.2013
Nabídku podat do: 09.07.2013 10:00
Otevírání obálek: 09.07.2013 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Hložek
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Výtluky, erozní rýhy a propadlá místa na vozovce budou vyspraveny asfaltovým betonem. Takto upravená plocha bude opatřena živičným infiltračním postřikem z asfaltu silničního v množství 1,1 kg/m2. Dále bude povrch vozovky vyrovnán živičnou směsí pro asfaltový koberec otevřený AKO tl. 40 mm. Kryt vozovky bude proveden z asfaltového betonu obrusného ACO 11 (ABS) tl. 50 mm.
Šířka takto upravené vozovky bude vždy minimálně 3 m v obloucích dojde k rozšíření dle současného stavu.
Krajnice v šířce 0,5 m budou doplněny zhutněnou zeminou do úrovně koruny vozovky.
Sjezdy v km 0,191, km 0,440 a km 0,813 budou zpevněny štěrkodrtí v tl. 200 mm na celkovou délku 8 m, 3 m budou navíc zpevněny stejným způsobem jako samotná vozovka.
Z podélného příkopu budou odstraněny a spáleny náletové dřeviny. Dále bude provedeno vyčištění příkopu s uložením vytěžené zeminy v místě stavby.
V km 0,925 dojde k odstranění stávajícího zborceného propustku a nahradí se novým z trub železobetonových JS 600 mm. Potrubí se uloží na podklad ze štěrkopísku o tl. 100 mm do lože z betonu prostého. Potrubí se obsype zeminou se zhutněním. Délka propustku je 8,00 m, sklon dna 5 %. Nový propustek bude opatřen vtokovou jímkou a výtokovým čelem ze zdiva z lomového kamene do MC. Vtok v délce 3,00 m bude zpevněn dlažbou z LK na sucho se zalitím spár MC tl. 300 mm. Na výtoku bude provedeno zpevnění z rovnaniny z LK do 200 kg na délku 5 m, která bude zakončena dřevěným prahem jednoduchým o průměru 290 mm.

Místo plnění: k.ú. Krasová, Ostrov u Macochy

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 464 107 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Blansko

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Samaritská 16, 301 00 Plzeň

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky