Veřejná zakázka: Halounský potok, ř.km 0,000-2,000, PŠ, Halounský potok ř.km 2,600-2,650, PŠ

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00000205
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 310
Systémové číslo: P15V00000310
Evidenční číslo zadavatele: S954/2012/021
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 25.04.2012
Nabídku podat do: 22.05.2012 09:30
Otevírání obálek: 22.05.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Halounský potok, ř.km 0,000-2,000, PŠ, Halounský potok ř.km 2,600-2,650, PŠ
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem sdružené soutěže je údržba dlouhodobého majetku, v intravilánu obce Svinaře, na kterém vznikly škody po přívalových deštích z července 2011. Jedná se o odstranění nánosu, pomístné opravy kamenné rovnaniny a patky s doplněním - částečně s využitím stávajícího kamene. Práce nebudou prováděny mimo vlastní koryto toku. S ohledem na omezený a stížený přístup k profilu toku ze sousedních pozemků je nutno provést práce drobnou mechanizací.
Práce budou provedeny dle zjednodušené PD a výkazu výměr „Halounský potok, ř.km 0,000.2,000, PŠ“. PD vypracoval Plzeňský projektový a architektonický ateliér s.r.o, Barrandova 28, 326 00 Plzeň, vedoucí projektant Ing. Alfréd Samek.
A dále předmětem soutěže je údržba neupraveného toku, v intavilánu obce Halouny, na kterém vznikly škody po přívalových deštích z července 2011. Jedná se o odstranění nánosu, přeskládání kamenného záhozu s částečným využitím kamene a pokácení tří stromů, které tvoří překážku v toku a jsou podemleté. Zhotovitel je povinen dřevní hmotu na základě předloženého číselníku následně odkoupit. Práce nebudou prováděny mimo vlastní koryto toku. S ohledem na omezený a stížený přístup k profilu toku ze sousedních pozemků je nutno provést práce drobnou mechanizací.
Práce budou provedeny dle projektové dokumentace a výkazu výměr „Halounský potok, ř.km 0,000-2,000, PŠ, Halounský potok, ř.km 2,600-2,650, PŠ“. PD vypracoval Plzeňský projektový a architektonický ateliér s.r.o, Barrandova 28, 326 00 Plzeň, vedoucí projektant Ing. Alfréd Samek.

Akce „Halounský potok ř.km 0,000-2,000, PŠ“ byla ohlášena na příslušném vodoprávním úřadu, tzn. Městském úřadu Beroun, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství – pracoviště Husovo nám. 68, 266 43 Beroun – Centrum, Odbor životního prostředí - MěÚ Beroun bylo sděleno, že tato akce nepodléhá ohlášení.

a dále

Akce „Halounský potok, ř.km 0,260-2,650, PŠ“ byla ohlášena na příslušném vodoprávním úřadu, tzn. Městském úřadu Beroun, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství – pracoviště Husovo nám. 68, 266 43 Beroun – Centrum. MěÚ Beroun bylo sděleno, že tato akce nepodléhá ohlášení.

Dalšími přílohami jsou:

MěÚ Beroun - VKP - souhlasné stanovisko č.j. MBE/61382/2011/ŽP-FrZ ze dne 21. 11. 2011,
MěÚ Beroun - Odbor životního prostřední č.j. MBE 61379/2011/ŽP-Bou,
MěÚ Beroun - Odbor životního prostřední č.j. MBE 61378/2011/ŽP-Bou,
Stanovisko RWE č.j. 286/10/172,
Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., č.j. 1025379779-AV-0879,
Vyjádření ICT Services, a.s. č.j. 09/106/PR,
Stanovisko Povodí Vltavy, s.p. č.j. 278/2012PVL/342/Uh,
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje č.j. č.j. 27-2,5/2010/Be,
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje č.j. hSKL 69-1/2010-BE,
Vyjádření Lesní správy Nižbor.


Každá akce bude oceněna samostatně a jejich součtová cena bude brána jako nabídková.

Tyto akce jsou hrazeny z vlastních zdrojů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 365 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Beroun

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky