Veřejná zakázka: Rekonstrukce lesní cesty Počátek

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00003167
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3109
Systémové číslo: P15V00003108
Evidenční číslo zadavatele: S928/2013/139
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 22.06.2013
Nabídku podat do: 09.07.2013 10:00
Otevírání obálek: 09.07.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce lesní cesty Počátek
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Lesní cesta nese známky provozního poškození a nedostatečné únosnosti pro současnou lesní dopravní techniku a nový způsob využití této cesty i pro odvozní účely. Jsou zde vyjeté koleje a různé výmoly. Na mnoha místech jsou znát známky podmáčení, protože voda z povrchu cesty nemá možnost odtoku mimo vozovku.
Směrové vedení sleduje současnou trasu cesty, která je v celé délce bez výrazných směrových oblouků. Řešená lesní cesta začíná rozjezdem s lesní cestou Kopcová alej, která tvoří páteřní dopravní osu lesního komplexu. Trasa cesty vede přibližně jihovýchodním směrem a končí na konci lesního porostu napojením na polní cestu severozápadně od obce Hartvíkov.
Návrh úpravy předpokládá odstranění vrchní nevhodné humozní vrstvy současné vozovky a po úpravě pláně položení nových konstrukčních vrstev vozovky. V km 0,205-0,305 prochází lesní cesta úzkým úvozem. Zde je nutné provést jednak rozšíření trasy formou odkopávky a zároveň upravit výšku podkladu cesty násypem z těchto odkopávek.
Vzhledem ke konfiguraci terénu podél lesní cesty bude na pravé straně cesty proveden nový silniční příkop, který zajistí zachycení a odvedení povrchové dešťové vody. Voda z příkopů bude odvedena mimo cestu novými trubními propustky Js500 z plastového potrubí s obetonováním.
Krajnice budou provedeny ze zeminy z odkopávek.
Vlastní lesní cesta je v celé délce navržena se šířkou vozovky 3,5m, s krajnicemi šířky 0,5m. Na začátku trasy, v místě napojení na lesní cestu Kopcová alej, bude vozovka provedena z penetračního makadamu.
S ohledem na geologické a místní poměry v trase a dopravní zatížení bylo navrženo provozní zpevnění cesty z těchto konstrukčních vrstev:
km 0,00 - 0,012
- asfaltové nátěry 1,5 a 1,8kg/m2
- penetrační makadam tl.10cm
- podklad z kameniva 32-63mm tl.20 cm 90MPa
- podklad ze štěrkodrti tl.20 cm 70MPa
- zemní pláň 30MPa

km 0,012 - 0,955
- posyp lomovými výsivkami v množství 25kg/m2
- vozovka ze štěrkodrti tl.5 cm
- podklad z kameniva 32-63mm tl.20 cm 90MPa
- podklad ze štěrkodrti tl.20 cm 80MPa
- zemní pláň 30MPa

Hutnění pláně lesní cesty i jednotlivých vrstev vozovky je nutné doložit hutnící zkouškou. Uvedené tloušťky vrstev jsou již po zhutnění. Hutnění je nutné provádět odpovídající technikou kontinuálně již při navážení materiálu jednotlivých vrstev. Za hutnění nelze považovat průjezd nákladních vozidel navážejících materiál.
Nové propustky jsou navrženy v km 0,081 a 0,406 z plastového potrubí Js500mm. Propustky budou provedeny bez čel se šikmým ukončením. Svah na vtoku a výtoku bude opevněn dlažbou z lomového kamene tl.20cm 2x3m2. Od propustků jsou navrženy zemní příkopy pro odvedení vody od lesní cesty. Tyto příkopy jsou navázány na stávající lesní odvodňovací síť.
V průběhu trasy jsou zpevněny stávající hospodářské sjezdy pro přístup do okolních porostů. Trubní sjezdy délky 8,0m jsou v km 0,283 P, 0,463 P, 0,787 P a zemní sjezdy pak v km 0,166 P, 0,483L, 0,711 L, 0,833 L. Zpevnění těchto sjezdů je navrženo ze štěrkodrti tl.20cm.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 692 071 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Tábor

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Samaritská 16, 301 00 Plzeň

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky