Veřejná zakázka: LB Moravice a Kobylí potok v Bruntále - nánosy

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00003388
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3179
Systémové číslo: P15V00003178
Evidenční číslo zadavatele: S951/2013/107
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 25.06.2013
Nabídku podat do: 10.07.2013 09:00
Otevírání obálek: 10.07.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LB Moravice a Kobylí potok v Bruntále - nánosy
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce charakteru úprav vodních toků. Navržené údržbové práce spočívají v odstranění sedimentů z koryt dvou vodních toků: Kobylí potok a Bezejmenný levobřežní přítok Moravice v km 87,600. U obou vodních toků budou sedimenty odstraněny pomístně v jejich nejkritičtějších úsecích. U Kobylího potoka se jedná o úsek v intravilánu města Bruntál v km 0,000-0,750 a u levobřežního přítoku Moravice v km 87,6 se jedná o úsek v intravilánu obce Malá Štáhle v km 0,000-0,900. Podrobnější popis plánovaných akcí je patrný z projektových dokumentací udržovacích prací.

Zakázka bude zhotovena kompletně dle prováděcí projektové dokumentace „Kobylí potok v km 0,000-0,750“, zpracované Ing. Radkou Roubcovou, Marie Majerové 474/7, 638 00 Brno a dle projektové dokumentace „LB přítok Moravice v km 87,6 – v km 0,000-0,900“, zpracované projekční firmou Lesprojekt Krnov, s. r. o., Revoluční 76, 794 02 Krnov. Dále budou respektovány podmínky a vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele.

K udržovacím pracím na Kobylím potoce bylo MěÚ Bruntál, OŽP, vydáno souhlasné sdělení k ohlášení udržovacích prací, č. j.: MUBR/27106-13/kut-OŽP-4573/2013/kut, ze dne 15. 04. 2013. Dále bylo k této akci vydáno souhlasné Rozhodnutí k zásahu do VKP, MěÚ Bruntál, OŽP, č. j.: MUBR/16724-13/skr-OŽP-2715/2013/skr, ze dne 29. 3. 2013, a také souhlasné Rozhodnutí, ve věci udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněného druhu (střevle potoční), KÚ MSK, OŽPZ, č. j.: MSK 6567/2013, ze dne 6. 2. 2013 – dle tohoto rozhodnutí je realizace možná až od 20. 8. 2013.

K udržovacím pracím na LB přítoku Moravice v km 87,6 bylo MěÚ Rýmařov, OŽPaRR, vydáno souhlasné sdělení k ohlášení udržovacích prací, č. j.: MURY 7748/2013, ze dne 13. 3. 2013. Dále bylo k této akci vydáno souhlasné stanovisko k zásahu do VKP, MěÚ Rýmařov, OŽPaRR, ze dne 15. 1. 2013.

Zadavatelem předpokládaná hodnota zakázky bez DPH: Kobylí potok - 306 tis. Kč, LB přítok Moravice v km 87,6 – 210 tis. Kč, předpokládaná hodnota celkem – 516 tis. Kč.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 516 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky