Veřejná zakázka: Vešky km 3,100-7,122

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00003398
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3180
Systémové číslo: P15V00003179
Evidenční číslo zadavatele: S957/2013/089
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 08.06.2013
Nabídku podat do: 18.06.2013 10:00
Otevírání obálek: 18.06.2013 16:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vešky km 3,100-7,122
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Účelem stavby: „Vešky, km 3,100 – 7,122“ je vyčištění koryta stávajícího vodního toku Vešky, v katastru obce Vnorovy. Předmětný úsek toku je situován v extravilánu, SZ od zastavěné části obce. Od JZ kraje intravilánu je veden SZ směrem k plavebnímu kanálu, kde předmětný úsek končí shybkou.
Celý úsek vodního toku Vešky je umístěn na parcele č.3102, která je ve vlastnictví investora. Staveniště je přístupné po místních komunikacích a nezpevněných polních cestách. V km 4,900-7,122 je pravobřežně toku vedena cesta, z větší části zpevněná. Zbývající trasa je přístupná po přilehlých pozemcích, které jsou v KN vedeny jako trvalý travní porost, případně orná půda. Vzhledem k současnému využití území je vhodné provádět stavební práce mimo vegetační období, po sklizni. Území, v němž bude probíhat stavební činnost, je vyhlášena ptačí oblast soustavy Nature 2000, Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví, v níž je situován celý tok Vešky. Vlastní stavební práce v korytě vodního toku musí proběhnout v termínu 1.8. – 21.8.2013. Následné vysušení, rozhrnutí a zorání výkopku, terénní úpravy a osetí ploch do 31.10.2013. Převzetí celé stavby proběhne do 31.5.2014 po prvním sečení zapojeného travního porostu.
Zakázka bude provedena dle projektové dokumentace „Vešky, km 3,100 – 7,122“ zpracovanou Ing. Karlem Vaštíkem, Lideřovská 14, Vnorovy, PSČ 696 61. Stavba bude realizována dle podmínek Rozhodnutí vydaného Městským úřadem Veselí nad Moravou, Odbor životního prostředí a územního plánováni, ze dne 28.112011, Rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, ze dne 1.7.2011 a dále dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 670 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Samaritská 16, 301 00 Plzeň

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky