Veřejná zakázka: Rychtářský potok km 0,000 – 1,242

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00003443
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3186
Systémové číslo: P15V00003185
Evidenční číslo zadavatele: S951/2013/110
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 369480
Počátek běhu lhůt: 08.08.2013
Nabídku podat do: 23.08.2013 10:00
Otevírání obálek: 23.08.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rychtářský potok km 0,000 – 1,242
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce investičního i neinvestičního charakteru. Předmětná akce se týká úpravy koryta toku Rychtářského potoka v km 0,000-1,242, v intravilánu obce Stará Ves, v k. ú. Janovice u Rýmařova a Stará Ves u Rýmařova. Stavební práce na výše uvedeném vodním toku jsou rozděleny na dva stavební objekty dle charakteru stavebních prací (SO 01 – oprava a SO 02 – investice). Oprava objektů spočívá ve výměně dřevěných prahů, v opravě kamenného stupně, odtěžení nánosů a v očištění a přespárování kamenné dlažby z lomového kamene. V rámci investice bude nově koryto toku podélně opevněno kamennou rovnaninou, příčně bude niveleta toku stabilizována dnovými dřevěnými pasy a dřevěnými prahy výšky 0,3 m s miskovitým vývarem. Podrobnější popis technického řešení je uveden v projektové dokumentaci stavby.

Stavba je členěna na dva stavební objekty:
SO 01 – Oprava v km 0,000-1,242
SO 02 – Investice v km 0,000-1,242

Zakázka bude zhotovena kompletně dle projektové dokumentace ve stupni DSP/DPS s názvem „Rychtářský potok v km 0,000-1,242 “ vypracované firmou A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s.r.o, Bohumínská 61, 710 00 Ostrava při dodržení podmínek rozhodnutí o povolení stavby, které vydal Městský úřad Rýmařov, odbor životního prostředí a regionálního rozvoje, pod sp. zn.: ŽPaRR 161/2013-231-17 ROZ/4, č. j.: MURY 12026/2013, dne 22. 4. 2013. Dále budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření všech ostatních dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 121 552 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky