Veřejná zakázka: Opravy asfaltových lesních cest na LS Vodňany

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00003659
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3214
Systémové číslo: P15V00003213
Evidenční číslo zadavatele: S928/2013/178
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 12.06.2013
Nabídku podat do: 25.06.2013 10:00
Otevírání obálek: 25.06.2013 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy asfaltových lesních cest na LS Vodňany
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravy asfaltových komunikací s penetračním povrchem.
Klatovák II:
Jedná se o úsek lesní cesty cca 490m dlouhý s drolícím se povrchem. Lesní cesta je bez stok. Bude provedeno vyčištění povrchu komunikace, stržení a očištění krajnic z obou stran do šířky max. 30cm, na očištěný povrch bude provedeno vyrovnání kamenivem obalovaným asfaltem, nanesen spojovací postřik a celý úsek cesty bude uzavřen 2 nátěry dle výkazu výměr.
Nová Ves:
Nejvytíženější úsek lesní dopravní sítě na LS. Délka LC je 1205m a bude provedena oprava v celé délce. Na většině lesní cesty je znatelné silné poškození povrchu s hlubokými vymačkanými kolejemi. V celé délce cesty bude vyčištěn oboustranný příkop a budou strženy vymačkané a zanesené krajnice. Odstraněný materiál bude přehozen do přilehlého porostu. Očištěný povrch bude vyrovnám kamenivem obalovaným asfaltem, opatřen spojovacím nátěrem a následně uzavřen dvěma nátěry.
Ke kříži:
Navazující asfaltová lesní cesta na předchozí cestu Nová Ves, která zabezpečuje veškerou dopravu dřeva ze SZ a Z části revír Vráž a části revíru Čížová. Celková délka lesní cesty je 1950m a opravy povrchu budou provedeny na nejexponovanějších místech této komunikace (zhruba 800m). V celé délce bude provedeno vyčištění stok a odstranění nánosů na krajnicích do max. šířky 30cm, tak aby byla veškerá srážková voda mohla být odvedena do přilehlých stok. V místě vyjetých kolejí bude provedeno očištění povrchu, vyrovnání balenkou, spojovací nátěr a uzavření dvěma nátěry dle výkazu výměr.
U Jána II:
Lesní cesta nacházející se na revíru Skočice v lokalitě zvané Skočický hrad. Délka opravovaného úseku je 493m se šířkou vozovky 3,2m. Povrch lesní cesty je značně opotřeben a je nutné provézt rozšíření v zatáčkách. To bude provedeno na dvou místech výstavbou nové konstrukce - bude určeno při předání staveniště. Po celé délce lesní cesty bude vyčištěn oboustranný příkop a odstraněny nánosy na krajnicích. Odstraněný materiál bude přehozen do přilehlého porostu. Na celém opravovaném úseku LC bude provedena po vyčištění povrchu vyrovnávka a následné uzavření dvěma nátěry. Konstrukce z drceného kameniva 63-125mm, tl. 25cm a štěrkodrť tl. 5cm bude použita k vyrovnání vyjeté koleje na ústí této LC.
Dubová:
Jedná se o úsek cca 205m hlavní příjezdové cesty do lokality Radovec na revíru Skočice. Živičný povrch komunikace je značně opotřebovaný s častým prolámáním. V délce opravovaného úseku bude pročištěn levostranný příkop. Je nutná jeho vyrovnávka kamenivem obalovaným asfaltem, spojovací nátěr a dva uzavírací nátěry.
K Hradu:
Povrch LC vykazuje silné známky poškození, místy je povrch vydrolený až na penetrační makadam. Tato lesní cesty bude opravena ve dvou přibližně stejně dlouhých úsecích, celkem 275m. Dojde k odstranění nečistot z povrchu komunikace, odstranění nánosů na krajnicích max. do 30cm, s odstraněném materiálu mimo LC do přilehlého porostu. Povrch bude vyrovnám kamenivem obalovaným asfaltem a následován spojovacím nátěrem a dvěma uzavírajícími nátěry.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 643 152 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Písek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., GEMINI Center, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky