Veřejná zakázka: Rokytenka Pod lipkami

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00003699
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3221
Systémové číslo: P15V00003220
Evidenční číslo zadavatele: S957/2013/106
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 365065
Počátek běhu lhůt: 19.06.2013
Nabídku podat do: 04.07.2013 13:00
Otevírání obálek: 04.07.2013 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rokytenka Pod lipkami
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Cílem navrhovaných opatření je oprava a rekonstrukce stávající technické úpravy zajišťující stabilizaci koryta potoka Rokytenky v ř. km 2,000-2,420 a zabezpečení bezeškodného převedení zvýšených průtoků intravilánem sídliště Vsetína – Rokytnice.
V rámci akce bude stávající, zcela poškozený, kamenný stupeň rekonstruován na balvanitý skluz s tůní a rozplavené dlažby budou nahrazeny kamennou rovnaninou z lomového kamene. V ř. km 2,046 bude opraven poškozený kamenný stupeň, opraveny budou v úseku poškozené dřevěné stupně a opěrné zdi a kamenné dlažby z lomového kamene na MC.

Zakázka bude provedena dle prováděcí projektové dokumentace „Rokytenka, Pod lipkami“, zpracované firmou TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o., Nemocniční 53, 787 01 Šumperk, ing. Oldřichem Knápkem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby.
Stavba bude realizována dle podmínek Stavebního povolení vydaném MěÚ Vsetín č.j. MUVS 9377/2012 ze dne 11.4.2012 a dále dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 760 719 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
GORDION, s.r.o., Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky