Veřejná zakázka: Kateřinický km 1,080-1,661 a Ratibořka km 5,76-5,86

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00003709
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3226
Systémové číslo: P15V00003225
Evidenční číslo zadavatele: S957/2013/113
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 369346
Počátek běhu lhůt: 24.08.2013
Nabídku podat do: 09.09.2013 11:00
Otevírání obálek: 09.09.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kateřinický km 1,080-1,661 a Ratibořka km 5,76-5,86
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
HB Kateřinický km 1,080 - 1,661-
Zakázka má charakter opravy i investice a bude hrazena z vlastních prostředků. Cílem projektu je oprava stávající poškozené úpravy toku na začátku úseku a oprava objektů. Bude provedena úprava břehového opevnění a příčných objektů na toku. V rámci investiční části bude podélně upraveno 403b.m. kamenných rovnanin a 154 b.m. rovnanin do betonu. Podélně bude navýšeno 100b.m. břehu pomocí navýšení břehové hrany. Jedná se o kritická místa s malou kapacitou(pouze na Q2 = 11,8 m3/s). Navýšením břehové hrany dojde ke zvýšení kapacity koryta toku. Navýšení břehové hrany bude provedeno hrázkováním. K ohrázkování bude použita přebytečná zemina z výkopových prací (celkem 177 m3). Příčné objekty budou řešeny pomocí 5ks dřevěných (30cm vysokých) prahů, 2ks úrovňových dřevěných prahů a 1ks kamenného úrovňového prahu.
HB Ratibořka, km 5,76-5,86-
Před zahájením zemních prací bude vytyčen prostor staveniště, jedná se o opravu távajícího objektu - obrys nové opěrné zdi je totožný se stávajícím stavem.Následně bude provedeno smýcení náletových dřevin (s vytrháním kořenů) v prostoru levého břehu v délce cca 100 m – jedná se o několik jedinců lísky obecné (Corylus avellana), bezu černého (Sambucus nigra) a jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) průměru kmínku do 100 mm o celkové ploše 180 m2. Budou odstraněni pouze jedinci, kteří mají negativní vliv na stabilitu (narušení konstrukcí kořenovým systémem, případně snížení průtočné kapacity toku). Vzniklá biomasa bude spálena na hromadách. Bude následovat ruční očištění povrchu zdiva a dlažeb – jedná se hlavně o odstranění zachycených plavenin a ruderálních druhů rostlin z prostoru opravovaného koryta toku. Následně budou plochy dočištěny tlakovou vodou. Bourání bude zahrnovat především kompletní odstranění poškozených konstrukcí, jedná se především o část opěrné zdi na levém břehu mezi mostními konstrukcemi. U stávajících konstrukcí, které nebudou kompletně vybourány (opěrné zdi sloužící jako podpěry mostních konstrukcí), je nutné provést vysekání spár do hloubky min. 70 mm a provést následné přespárování cementovou maltou. Materiál vzniklý bouráním konstrukcí bude následně očištěn, přetříděn a srovnán na hromady. Projektant navrhuje použít vhodnou část tohoto materiálu (lomový kámen) pro následné vybudování nových konstrukcí. V místech napojení stávajících a nových konstrukcí bude provedeno kotvení pomocí vrtaných kotev do betonu průměru 32 mm a min. hloubce 220 mm s vyplněním epoxidovým tmelem. Jako výztuž kotev bude použita tyč ocelová žebírková.
Zakázka bude provedena dle prováděcí projektové dokumentace „HB Kateřinický km 1,080 - 1,661“, zpracované firmou Regioprojekt Brno, s.r.o., Hrnčířská 573/6, 602 00 Brno, Ing. Petr Marčák, autorizovaným technikem pro vodohospodářské stavby, číslo autorizace 1004754.
Zakázka bude provedena dle prováděcí projektové dokumentace „HB Ratibořka, km 5,76-5,86“, zpracované firmou Ing. Koutný Ladislav- PAIA Projektová a inženýrská agentura, Osek nad Bečvou č.5, 751 22, Ing. Koutný Ladislav, autorizovaným technikem pro vodohospodářské stavby, číslo autorizace 0005616.
Stavba bude realizována dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 835 898 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky