Veřejná zakázka: Lubina km 29,540 - 30,850

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00004062
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3281
Systémové číslo: P15V00003280
Evidenční číslo zadavatele: S951/2013/118
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 366612
Počátek běhu lhůt: 11.07.2013
Nabídku podat do: 30.07.2013 11:00
Otevírání obálek: 30.07.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Lubina km 29,540 - 30,850
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná o podlimitní zakázku na stavební práce charakteru úprav vodních toků. Návrh úprav vychází ze stavu toku a ze škod na pozemcích podél toku, které bývají při povodních. V celém úseku toku není problémem kapacita toku, ale eroze toku, zejména eroze břehů toku. V současné době dochází k posunu toku do pravého břehu v úseku mezi km 30,150 – 30,270 a km 30,320 – 30,917. Naopak k ukládání splavenin dochází u levého břehu v úseku km 30,040 – 30,150.

Pro zajištění stability svahů břehů je navrženo břehové zpevnění tvořené záhozem z lomového kamene přes 200 kg/ks uloženým na sucho. Dno bude zajištěno stabilizačními kamennými pásy (hmotnost jednotlivých kamenů 1 500 kg/ks) s tím, že krajní kameny pásu budou kotveny do podloží. V úseku mezi km 30,785 až 30,917 je pravý břeh vysoký 1,8 až 2,0 m, v nejnutnějším rozsahu budou provedeny dvě opěrné stěny na rubu tvořené betonem a v líci hrubě opracovaným lomovým kamenem s výplní spár částečně betonem a částečně drny a jílovitou zeminou. V km 29,861 bude provedena oprava stupně. Podrobnější popis technického řešení je uveden v projektové dokumentaci stavby.

Stavba je členěna na následující stavební objekty:
SO 01 Úsek km 30,433 – 30,917 (investiční část)
SO 02 Opěrné stěny (investiční část)
SO 03 Oprava km 29,850 – 29,880 (neinvestiční část)

Zakázka bude zhotovena kompletně dle projektové dokumentace ve stupni DSP a RS s názvem „Lubina km 29,540 – 30,850“ vypracované firmou Ing. Jaroslav Valoušek – VALES, Hranická 19/419, 757 01 Valašské Meziříčí.
Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky stanovené v Rozhodnutí o povolení stavby vodního díla Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm, Odbor životního prostředí, č. j. OŽP14894/2012/eholu ze dne 9. 10. 2012. Dále budou dodrženy podmínky stanovené v rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o udělení výjimky ze zákazu u zvláště chráněných druhů č. j. MSK 53103/2012 ze dne 29. 6. 2012, podmínky v rozhodnutí Správy chráněné krajinné oblasti Beskydy o udělení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů č. j. 2730/BE/2012 ze dne 19. 7. 2012, podmínky v závazném stanovisku Správy chráněné krajinné oblasti Beskydy č. j. 3522/BE/2012 ze dne 21. 9. 2012 a také podmínky vyjádření všech ostatních dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 150 531 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Nový Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky