Veřejná zakázka: LC Hraniční Kružín oprava

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00004615
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3365
Systémové číslo: P15V00003364
Evidenční číslo zadavatele: S933/2013/123
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 367350
Počátek běhu lhůt: 13.07.2013
Nabídku podat do: 31.07.2013 11:00
Otevírání obálek: 31.07.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Hraniční Kružín oprava
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava lesní cesty začíná napojením na silniční komunikaci u nemovitosti č.p. 42 Skytaly. Napojení bude řešeno asfaltobetonovým kobercem o celkové ploše 33 m2. Napojení na silniční komunikaci bude řešeno lichoběžníkovým rozšířením k silniční komunikaci tak, aby umožnilo bezpečný nájezd odvozních souprav a ostatní lesnické techniky. Lichoběžníkovým ukončením je řešeno i napojení na LC Generálská ve staničení 2.938 bm. Oprava nemění parametry stávající cesty. Bude zachována stávající trasa, šířka jízdního pruhu 3,5 m s jednostranným 3% sklonem a krajnicemi 0,25m. V rámci opravy budou provedeny následující technologické kroky:
- Seříznutí krajnic a středové části lesní cesty v celé opravované délce ( staničení 0 – 2.938 bm) – odtěžený materiál nebude ukládán do okolních porostů.
- Rozrytí povrchu lesní cesty do hloubky 0,1 m v celé ploše ve staničení 0 – 2.938 bm
- V celé délce opravovaného úseku bude doplněno drcené kamenivo fr. 32 -63 do kolejí ve vrstvě 0,2 m po zhutnění
- Celý opravovaný úsek lesní cesty ve staničení 5 – 2.938 bm bude uzavřen vrstvou 0,09 m penetračního makadamu s dvojitým udržovacím nástřikem množství 1,8 a 2,4 kg silničního asfaltu se zadrcením každé vrstvy.
- Napojení na silniční komunikaci bude zhotoveno z asfaltového betonu v tloušťce asfaltový beton OKS tl. 6 cm a asfaltový beton ACO 11 tl. 6 cm.
- Napojení na navazující lesní cestní síť bude řešeno zpevněnými lichoběžníkovými nájezdy. Sjezdy budou mít štěrkovou konstrukci v tloušťce 0,3 m a budou uzavřeny zakalením lomovou výsivkou frakce 0 – 22 v množství 70 kg/m2.
- Skládky dřeva budou řešeny jako štěrkové – 200 mm fr. 32 -63 se zakalením lomovou vysívkou fr. 0 – 22. Rozměry skládek: 50 x 5, 34 x 5 a 50 x 5
- Propustky budou opraveny v rozsahu: oprava rozpadlých čel a dozdění čel do úrovně obrusné uzavírací vrstvy lesní cesty. Materiál na čela propustků – žula.
- Podélné odvodnění v celkové délce 250 bm bude vyčištěno a bude upraven spád tak, aby bylo zajištěno odvedení srážkových vod z povrchu komunikace a zabránilo se zaplavování komunikace z okolního terénu.
- U napojení na silniční komunikaci bude osazena dopravní značka Zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou „ S výjimkou vozidel LČR“ a z každé strany nájezdu bude osazena dopravní značka Z1D a Z1C ( červené patníky).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 016 197 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Louny

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Teplice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., GEMINI Center, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky