Veřejná zakázka: Blatská stoka I. a II. v ř.km 0,00-1,96; LP Blatské s. v km 0,240 ř.km 0,00-0,296; LP Blatské s. v km 0,600 ř.km 0,00-0,297

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00004815
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 3391
Systémové číslo: P15V00003390
Evidenční číslo zadavatele: S954/2013/073
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 19.07.2013
Nabídku podat do: 30.07.2013 10:00
Otevírání obálek: 30.07.2013 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Blatská stoka I. a II. v ř.km 0,00-1,96; LP Blatské s. v km 0,240 ř.km 0,00-0,296; LP Blatské s. v km 0,600 ř.km 0,00-0,297
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Vodní dílo charakteru zemního koryta vodního toku slouží k odvedení dešťových povrchových vod z přilehlých pozemků za účelem řádného hospodaření na nich. Tomu zabraňuje podmáčení těchto pozemků. Koryto toku v zájmovém úseku je silně zaneseno organickým sedimentem, místy dosahujícím vrstvy až cca 1m, způsobujícím nefunkčnost drenáží a silné zamokření okolních pozemků. Dosavadní využití pozemků, na kterých bude prováděna údržba (č.parc. 1086/2 (1086 PK) , k.ú. Cep) zůstane i po provedených úpravách stejné. Správcem a provozovatelem Blatské stoky jsou Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové. Upravovaná část stoky na pozemku č.parc.1086/2, k.ú. Cep – není zapsána na LV v KN. Dle pozemkového katastru č.parc. 1086/2 (KN) tj. 1086 (PK) je ve vlastnictví firmy AGROSTAV Jindřichův Hradec, a.s. v likvidaci, v současné době dle obchodního rejstříku se jedná o zaniklý subjekt ke dni 3.5.2011. Podrobné údaje o majetkoprávních poměrech včetně údajů o vlastnictví sousedních pozemků koryta vodního toku jsou uvedeny v projektu v příloze D.1.1 Z důvodu zajištění řádné funkce výše uvedeného toku, je potřeba jeho pročištění od sedimentu a odstranění organických naplavenin, čímž dojde ke zlepšení odtokových poměrů v dané lokalitě.
Práce budou provedeny dle přiloženého projektové dokumentace, vypracované Pöyry Environment a.s. - Ing. Kateřinou Boříkovou, pobočka Praha, Bezová 1658, 147 14 Praha 4..
Na stavbu byly vydány:
- Sdělení Vodoprávního Úřadu MěÚ Třeboň Odbor Životního prostředí k udržovacím pracím pro Ohlášení stavby na MěÚ Třeboň č.j. ŽP 368/2013 -020 Kn ze dne 30. 01. 2013
- Rozhodnutí Úřadu MěÚ Třeboň Odbor Životního prostředí - Souhlas k použití sedimentu z Blatské stoky I. a II. – ř.km. 0,0-1,96 č.j. ŽP 4343/2012 OP246- 11 F ze dne 9.1.2013
- Závazné stanovisko k dotčení pozemků ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa, Úřadu MěÚ Třeboň Odbor Životního prostředí č.j. ŽP 377/13/221-24 Ja ze dne 29.1.2013.
- Souhlasné stanovisko správce povodí Povodí Vltavy, s.p., závod Horní Vltava, dne 1.11.2012 pod č.j. 53923/2012/142Le.
- Závazné stanovisko CHKO Třeboňsko k záměru „Pročištění koryta Blatské stoky v k.ů. Cep č.j. 01338/TR/2012 ze dne 4.5.2012
- Souhlasné vyjádření CHKO Třeboňsko k uložení sedimentů č.j. 02255/TR/2012 ze dne 5.10.2012
- MO ČRS Třeboň potvrdilo emailem ze dne 24.10.2012, že Blatská stoka není rybářským revírem ČRS a tudíž se dále k PD nevyjadřuje
- Rybářství Třeboň vyjádřilo souhlas dne 19.11.2012 pod č.j. 72/12.
- Obecní úřad Cep 00041/12 ze dne 11.10.2013 – starosta Ing. Vobejda vyjádřil své kladné stanovisko k údržbovým pracím při 1. výrobním výboru na OÚ Cep dne 1. 10. 2012.
- Vyjádření E.ON Česká republika, s.r.o., Správa sítě plyn, zn.:7121/12 ze dne 19.9. 2012
- Vyjádření E.ON Česká republika, s.r.o. - elektrická síť, zn.: Z0980 – Z051228913 ze dne 10. 9. 2012
- Obec Cep – vodovod, kanalizace – č.j. 00041/12 ze dne 11.10.2012
- Telefónica Czech Republic, a.s. – č.j. 152356/12 ze dne 4.9.2012
- České Radiokomunikace, a.s. – zn. ÚPTS/OS/83072/2012 ze dne 10.9.2012
- ČEPS, a.s. – zn.0000001016 ze dne 5.9.2012
- ČEPRO, a.s. – zn. 7048/12 ze dne 5.9.2012
- NET4GAS, s.r.o. – zn. 6498/12/OVP/N ze dne 14.9.2012
- MERO ČR, a.s. – č.j. 2012/09/2018 ze dne 5.9.2012
- Souhlasy vlastníků pozemků s provedením a souhlasy nájemců pozemků s provedením ze dne 1.10.2012, 23.9.2012, 24.9.2012, 25.10.2012, 6.10.2012, 8.10.2012, 26.9.2012, 27.10.2012, 30.9.2012, 20.9.2012.

Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené ve výše uvedených stanoviscích a vyjádřeních.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 228 974 Kč bez DPH

Místo plnění

 • České Budějovice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků