Veřejná zakázka: HB Pod Lipím

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00004886
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3408
Systémové číslo: P15V00003407
Evidenční číslo zadavatele: S953/2013/147
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 30.07.2013
Nabídku podat do: 09.08.2013 10:00
Otevírání obálek: 09.08.2013 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: HB Pod Lipím
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební práce charakteru investice - výstavba vodních děl.
Předmětem stavebních prací je provedení celkové přestavby původní srubové přehrážky na betonovou s obložením vzdušného líce lomovým kamenem. Pod přehrážkou bude vytvořeno kamenné dopadiště až ke vtoku do zatrubení potoka.
Stavba je situována v ř.km. 0,484, ČHP 1-01-03-041 – levostranný přítok Metuje č. 8, délka úseku stavby je 44 m.
V rámci stavby bude provedeno:
- odstranění stávající zeleně v počtu 20 ks listnatých do průměru 30 cm,
2 ks listnatých průměru 30-50 cm a 15 ks jehličnatých do průměru 30 cm
a odtěžení stávajících nánosů včetně zbytku srubové přehrážky
- vybudování nové železobetonové přehrážky vč. stabilizačního prahu
- vzdušný líc přehrážky bude obložen kamenným obkladem v síle 0,25 m,
kotveným pomocí ocelových trnů Js12 mm - délky 0,5 m v počtu 4 ks /1m2.
Pro obklad budou použity žulové hranoly vyráběné se čtvercovou a
obdélníkovou lícní plochou. Přednostně bude použita haklíková vazba, tzn. že
řádkové zdivo je svisle provazováno.
- opevnění části koryta pod přehrážkou kamenným záhozem
- odtěžení nánosů z retenčního prostoru přehrážky
- přehrážka bude zpřístupněna pravobřežní komunikací stabilizovanou
štěrkodrtí v tl. 20 cm. Délka komunikace bude 32,8 m, šířka 3 m.
Štěrkodrť bude převrstvena ornicí a oseta travní směsí.
Podrobný rozsah stavebních prací a způsob provádění je dán projektovou dokumentací vypracovanou firmou ATELIER - M, Velké Poříčí.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 905 873 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Náchod

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Samaritská 16, 301 00 Plzeň

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky