Veřejná zakázka: Rekonstrukce lesní cesty Mazalka - Zlatěšovice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00005068
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3448
Systémové číslo: P15V00003447
Evidenční číslo zadavatele: S928/2013/352
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 23.07.2013
Nabídku podat do: 05.08.2013 10:00
Otevírání obálek: 05.08.2013 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce lesní cesty Mazalka - Zlatěšovice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
V celé délce opravované lesní cesty bude odstraněn nános z krajnic a krajů vozovky, vyspraveny výtluky a provedeno vyrovnání příčného profilu obalovaným kamenivem v průměrné tl. 28,- mm a položen nový kryt z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO11 v tl. 50,- mm. Po obou stranách vozovky budou zpevněny krajnice štěrkodrtí v tl. 100,- mm.

Stejným způsobem budou upraveny rozjezdy na ZÚ a v km 0,856.

V km 1,060 - 1,120 bude provedeno rozšíření oblouku ( ve vrcholu oblouku o 1,5 m ).

Na upravenou a zhutněnou pláň bude položena tato konstrukce vozovky :

- asfaltový beton obrusný ACO 11 tl. 50 mm
- asfaltový beton ložný ACL 16 tl. 50 mm
- asfaltový recyklát tl. 70 mm
- vibrovaný štěrk ŠV tl. 180 mm
- štěrkodrť ŠD tl. 200mm
----------------------------
celkem tl. 550 mm


Podmínkou rozšíření oblouku je úprava stávajícího melioračního systému. Kontrolní šachta bude posunuta o 3,- m, odtok ze šachty pod vozovkou bude vyměněn a nahrazen potrubím PVC DN 200.

Nové propustky DN 400 budou provedeny z trub PVC korugovaných, DN 600 bude z trub želbet. TZP, čela budou vyzděna z lomového kamene, vtoky propustků budou zpevněny dlažbou z lomového kamene do betonového lože. Na upravovaných HS bude provedena odkopávka v tl. cca 20,- cm, upravena a zhutněna pláň, položen podklad ze štěrkodrti fce 0-63 v tl. 200,- mm a živičný vsypný makadam v tl. 10,- cm.

Přebývající výkop bude odvezen na skládku určenou zadavatelem před zahájením stavebních prací. V zjednodušené projektové dokumentaci uvažována vzdálenost 2 km. Materiál z odstraňovaných nánosů na krajnicích a čištění příkopů bude rozprostřen podél lesní cesty.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 190 322 Kč bez DPH

Místo plnění

 • České Budějovice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
GORDION s.r.o., Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky