Veřejná zakázka: Bušínovský potok - stabilizace toku, k.ú. Dolní Bušínov

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00005383
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3490
Systémové číslo: P15V00003489
Evidenční číslo zadavatele: S957/2013/144
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 06.08.2013
Nabídku podat do: 16.08.2013 10:00
Otevírání obálek: 16.08.2013 13:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Bušínovský potok - stabilizace toku, k.ú. Dolní Bušínov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Účelem stavby: „Bušínovský potok – stabilizace toku“ je zkapacitnění a obnovení stability koryta Bušínovského potoka v k.ú. Dolní Bušínov ČHP 4-10-02-045. Břehy koryta toku budou opevněny kamennou rovnaninou, dno zajištěno vybudováním stabilizačních kamenných pasů do dna a balvanitým skluzem s tůní.
Stavba bude provedena dle projektové dokumentace Bušínovský potok – stabilizace toku vypracované firmou TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o., Nemocniční 53, 787 01 Šumperk, ing. Otto Sedlář, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, číslo autorizace 1201487.
Stavba bude realizována dle stavebního povolení vydaného Městským úřadem Zábřeh, dne 27.3.2012 pod č.j. 2012/82/ZP-MUZB-3, které nabylo právní moci dne 1.5.2012 a dále dle podmínek povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněného druhu živočicha (vranky pruhoploutvé) vydané Krajským úřadem Olomouckého kraje ze dne 13.7.2011, č.j. KUOK 76742/2011 a dle vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 824 815 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Samaritská 16, 301 00 Plzeň

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky