Veřejná zakázka: Stavební úpravy LC Bezdězská 0,0- 1,003 km

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00005733
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3564
Systémové číslo: P15V00003563
Evidenční číslo zadavatele: S921/2013/284
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 06.08.2013
Nabídku podat do: 16.08.2013 10:00
Otevírání obálek: 16.08.2013 16:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úpravy LC Bezdězská 0,0- 1,003 km
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Návrh stavby – zahrnuje rekonstrukci lesní cesty v blízkosti obce Okna, v katastrálním území Žďár v Podbezdězí (okres Česká Lípa).
Rekonstrukce cesty bude prováděná v trase stávající lesní cesty s tím, že se v celé délce provede celková prostorová úprava. Řešená lesní cesta navazuje na síť lesních cest v jejím okolí (kategorie 2L). Cesta je v současné době určena k dopravě osob a materiálu v souvislosti s hospodařením v lese. Vzhledem k napojení okolních lesních cest nižší třídy na navrhovanou lesní cestu se výhybny v trase cesty nenavrhují – předpokládá se vyhnutí vozidel v rámci jednotlivých připojení cest.
Celková délka rekonstruované lesní cesty je 1002,79 m.
Rekonstruovaná lesní cesta se nachází v extravilánu a po rekonstrukci bude zařazena do kategorie 2L 4,0/30, lesní cesta druhé třídy s šířkou jízdního pruhu 3,0 m a nezpevněnými krajnicemi o šířce 0,5 m. Lesní cesta je navržená jako jednopruhové obousměrná. Návrhová rychlost byla stanovena na 30 km/h. Účelem stavby je vyřešení špatného technického stavu vozovky s absencí nezpevněných krajnic. Stávající lesní cesta je značně poškozená. Je navrženo vybudování krytu lesní cesty dle KS II (podkladní vrstva ze štěrkodrti 0-63 mm a kryt vozovky bude tvořit vibrovaný štěrk) a KS I (zesílená konstrukce v křižovatkových úsecích). Výškové řešení je významně ovlivněno vstupními výškovými parametry napojovacích bodů a průběhem terénu v polohopisném zaměření celé situace. Všechny technické parametry výškového vedení jsou zřejmé z grafické části této dokumentace.
Projektová dokumentace je řešena dle platných ČSN, ostatních předpisů a vzorových listů, platných v době vyhotovení dokumentace.
Lesní cesta: obousměrná jednopruhová
Funkční skupina: lesní cesta 2. třídy
Třída komunikace : lesní cesta 2. třídy
Návrhová kategorie : 2L – 4,0/30
Charakter komunikace : jednopruhová, obousměrná
Jiné charakteristiky : extravilán
příčné uspořádání:
jízdní pruh : 3,0 m
zpev. krajnice : -
celk. š. zpevnění : 3,0
nezpev. krajnice : 2 x 0,5 m
Rekonstruovaná pozemní komunikace je navržena jako jednopruhová, obousměrná. Nachází se v extravilánu a po rekonstrukci bude zařazena do kategorie 2L 4,0/30, což je lesní cesta 2. třídy s šířkou jízdního pruhu 3,0 m s nezpevněnými krajnicemi o šířce 0,5 m. Návrhová rychlost byla stanovena na 30 km/h. Příčný sklon lesní cesty je jednostranný o velikosti 2,5 %.
Nezpevněné krajnice podél komunikace jsou navrženy o šířce 0,5 m. Sklon nezpevněných krajnic je v celém úseku neměnný a je stanoven na 8,0 % od komunikace. Materiálem krajnice je zhutněná vrstva štěrkodrti 0-32 a tloušťky 0,15 m. Svahy tělesa komunikace budou probíhat ve sklonech znázorněných v grafické části dokumentace.
Povrchové odvodnění bude zajištěno pomocí 2,5 % příčného sklonu navrhované cesty a pomocí vsakovacích rýh. Příčný sklon cesty je ve směru sklonu území. Povrchové odvodnění bude řešeno bez otevřených příkopů pouze v úseku staničení km 0,93943 – km 1,002794 bude po levé straně ve směru staničení vybudován odvodňovací příkop.
Příkop bude trojúhelníkového tvaru se sklonem svahu blíže krajnici 1:2 opačná strana o sklonu 1:1. Hloubka příkopu a s tím rozsah záboru vycházel z minimální výšky dna příkopu vůči silniční pláni 0,2m a na opačné straně minimální výškou svahu 0,3m. Vsakovací příkop bude zasypán štěrkodrtí frakce 63/125. Veškeré ostatní dešťové vody z komunikace by měly být odvedeny mimo těleso komunikace a
zasáknuty v jejím okolí.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 914 321 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Česká Lípa

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brandýs n. L.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
GORDION s.r.o., Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky