Veřejná zakázka: LC Druhá lavička

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00005768
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 3570
Systémové číslo: P15V00003569
Evidenční číslo zadavatele: S933/2013/157
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 17.08.2013
Nabídku podat do: 29.08.2013 10:00
Otevírání obálek: 29.08.2013 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Druhá lavička
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava lesní cesty začíná napojením na LC U porcelánky. Napojení bude řešeno plynulým napojením na penetrovanou obrusnou vrstvu LC U porcelánky. Rozšířeným ukončením je řešeno napojení na LC Topinská ve staničení 2.450 bm. Oprava nemění parametry stávající cesty. Bude zachována stávající trasa, šířka jízdního pruhu 4,0 m s jednostranným 3% sklonem a krajnicemi 0,25m. V rámci opravy budou provedeny následující technologické kroky:
- Seříznutí krajnic a středové části lesní cesty v celé opravované délce ( staničení 0 – 2.450 bm) – odtěžený materiál nebude ukládán do okolních porostů.
- Rozrytí povrchu lesní cesty do hloubky 0,1 m v celé ploše ve staničení 0 – 2.450 bm
- V celé délce opravovaného úseku bude doplněno drcené kamenivo fr. 32 -63 do kolejí ve vrstvě 0,2 m po zhutnění a na 10% povrchu lesní cesty bude doplněno drcené kamenivo do výtluků
- Celý opravovaný úsek lesní cesty ve staničení 0 – 2.450 bm bude uzavřen vrstvou 0,09 m penetračního makadamu s dvojitým udržovacím nástřikem množství 1,0 a 1,8 kg silničního asfaltu se zadrcením každé vrstvy.
- Napojení na navazující lesní cestní síť bude řešeno zpevněnými lichoběžníkovými nájezdy. Nájezdy budou mít štěrkovou konstrukci v tloušťce 0,3 m a budou uzavřeny zakalením lomovou výsivkou frakce 0 – 22 v množství 70 kg/m2.
- Skládka dřeva budou řešena jako štěrková – 200 mm fr. 32 -63 se zakalením lomovou vysívkou fr. 0 – 22. Rozměr skládky: 35 x 5
- Propustek budou opraven v rozsahu: výměna 2 ks trub DN 600 oprava rozpadlých čel a dozdění čel do úrovně obrusné uzavírací vrstvy lesní cesty. Materiál na čela propustků – žula.
- Podélné odvodnění v celkové délce 71 bm bude vyčištěno a bude upraven spád tak, aby bylo zajištěno odvedení srážkových vod z povrchu komunikace a zabránilo se zaplavování komunikace z okolního terénu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 948 526 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Louny

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Teplice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Eurotender s.r.o., Jiřího náměstí 4/I, 290 01 Poděbrady

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků