Veřejná zakázka: Soustředěná údržba LC 1L Na Hvězdu

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00005874
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3589
Systémové číslo: P15V00003588
Evidenční číslo zadavatele: S913/2013/399
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 369981
Počátek běhu lhůt: 13.08.2013
Nabídku podat do: 28.08.2013 15:00
Otevírání obálek: 28.08.2013 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Soustředěná údržba LC 1L Na Hvězdu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Klasifikace stavebních a inženýrských objektů: 822.29.6 – Komunikace pozemní ostatní, kryt z kameniva obalovaného živicí
SO 01.1 Oprava vozovky
SO 02.1 Oprava odvodnění – trubní propustky
SO 02.2 Oprava odvodnění – hospodářský sjezd
SO 01 – LC Na Hvězdu
Lesní cesta „Na Hvězdu“ je označena jako lesní cesta 1. třídy (1L) šířky 3 -3,5 m, bez uvedení návrhové rychlosti pro kterou byla navržena.
Začátek staničení cesty byl stanoven do místa otočné uzamykatelné ocelové závory na příjezdu od Hraběšic.
V celé trase opravy tvoří vozovku LC penetrační makadam (PM) opatřený uzavíracím asfaltovým nátěrem opatřeným zaválcovaným posypem kameniva drceného (fr.4/8). Podélné a příčné odvodnění vozovky a tělesa LC je zajištěno cestním příkopem s propustky převádějícími zadrženou vodu pod LC do prostoru zalesněných ploch, které se nacházejí vlevo, t.j. „pod“ pod LC.
Cestní příkop vyžaduje v celé trase plánované opravy vyčištění od divokého bylinného porostu, náletových dřevin a sedimentů hornin splavovaných do příkopy z okolních pozemků. Současný stav a požadavky na opravu vozovky LC a trubních propustků je popsán v následujícím textu.

Oprava odvodnění SO 02
SO 02.1- Trubní propustky + čištění příkopy LC
SO 02.2- Hospodářské sjezdy

a) Podélné odvodnění
V rámci opravy objektů zajišťujících odvodnění LC Na Hvězdu bude provedeno čištění cestní příkopy v celé délce LC (včetně úseků opatřených jednostrannou obrubou ze silničních obrubníků ABO 1-30, pakliže to šířkové uspořádání a podloží zářezu, kterým je trasa LC vedena úbočím svahu, umožní) a opravy stávajících trubních propustků.
Cestní příkop (SO 02.1)
- současný průtočný profil bude vyčištěn do lichoběžníkového profilu hloubky 0,6 m, šířkou dna 0,3-0,4 m, se sklonem svahů 1:1 ( cca 0,15 m3/m) v celkové délce 6872 m:
jednostranná cestní příkopa:
km 0,000 – 6,106 (6 106 m)
oboustranná cestní příkopa:
km 1,900 – 2,300 (400 m)
km 5,740 – 6,106 (366 m)
Vyústění čištěných úseků cestní příkopy bude provedeno stávajícím způsobem, t.j. v začátku opravy naváže na stávající příkop probíhající podél LC směrem k Hraběšicím, v konci úpravy pak na silniční příkopu sil. I/11 v úseku procházejícím HS Skřítek (nutno vyřídit povolení pro práce v ochranném pásmu sinice 1. třídy – 50 m na obě strany od osy komunikace).

Trubní propustky (SO 02.1)
Při opravě trubních propustků bude využito očištěného lomového kamene z vybouraných zdí a dlažeb stávajících trubních propustků (cca 90% vybouraného objemu) ke zpětnému zdění vtokových objektů (čelo + spadiště) a výtokového čela. Odtok z propustku (odtoková rýha), který je v rámci opravy navržen ke zbourání a opětovnému zdění, bude zajištěn kamennou rovnaninou (hmotnost >200 kg) na délku 2 m, opírající se o „záhozovou patku“ z lom. kamene (hmotnost >500 kg).
V ostatních případech, kdy původní zdivo a dlažby trubního propustku zůstanou zachovány, budou tyto očištěny tlakovou vodou a přespárovány do hloubky 70 mm CM 15.Místo plnění: LS Loučná nad Desnou, R08 Rudoltice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 862 299 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Šumperk

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., GEMINI Center, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky