Veřejná zakázka: Havránkův potok km 0,760-0,865

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00006037
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3621
Systémové číslo: P15V00003620
Evidenční číslo zadavatele: S957/2013/168
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 04.09.2013
Nabídku podat do: 13.09.2013 09:00
Otevírání obálek: 13.09.2013 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Havránkův potok km 0,760-0,865
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Cílem požadované stavby je oprava původního opevnění. Podélný sklon koryta, rozměry příčného profilu a směrové vedení budou zachovány. Z vývarů stupňů budou odstraněny nánosy štěrkovitého charakteru a opraveny poškozené části. Břehové nátrže budou zasypány vytěženou zeminou a opevněny pohozem z lom. kamene. Pod soutokem s levostranným přítokem bude obnoven dřevěný dvojitý práh. Na soutoku a v místě břehových nátrží bude obnoveno původní opevnění laťovým plůtkem a pohoz dna a svahů lomovým kamene. Pod výtokem z rámového propustku v km 0,865 – 0,879 bude přespárováno podélné opevnění z lom. kamene a utěsněna kaverna na pravé straně koryta pod kamenným prahem. Pod výtokem z rámového propustku na levostranném přítoku budou svahy opevněny rovnaninou z lom. kamene na délku 14,60 m. Ve spolupráci s obecním úřadem budou odstraněny nánosy z rámového propustku, který je ve vlastnictví obce. Dále bude opraven kamenný stupeň.
Zakázka bude provedena dle prováděcí projektové dokumentace „Havránkův potok, km 0,760 – 0,865“ zpracované firmou Ing. Jaroslav Gric, Hromádkova 22, 636 00 Brno. Stavba bude realizována dle podmínek souhlasu s provedením ohlášené stavby č.j. MUVK/5993/2012 ze dne 17.4.2012 a dále dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 701 462 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,U Skláren 781,755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky