Veřejná zakázka: Sprchový p. v km 0,0-0,1

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00006049
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3622
Systémové číslo: P15V00003621
Evidenční číslo zadavatele: S957/2013/169
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 30.11.2013
Nabídku podat do: 11.12.2013 09:00
Otevírání obálek: 11.12.2013 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sprchový p. v km 0,0-0,1
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební práce budou prováděny v trase stávajícího koryta toku, kdy nedojde ke změnám směrové úpravy toku ani jeho technických parametrů. Návrh úpravy koryta toku respektuje stávající přilehlé objekty (např. zaústění, mosty apod.). Realizací stavby nevzniknou žádné nové trvalé zábory sousedních pozemků. Výškově budou respektována veškerá stávající vodohospodářská zařízení, mosty, vyústění a ostatní sítě apod..
Stavba je rozdělena na dva samostatné stavební objekty:
- SO 01 – Sprchový potok v km 0,0-0,1 – oprava (oprava kamenných stupňů)
- SO 02 – Sprchový potok v km 0,0-0,1 – investice (kamenná přípolož, stabilizační pasy do dna)
Realizace akce spočívá v očištění kamenné bermy od porostu vegetace tlakovou vodou, vysekání a očištění narušených spár, přespárování, v opravě kamenných stupňů, vybudování kamenné přípolože z LK u paty opěrných zdí a vybudování 4 ks stabilizačních pasů do dna.
Zakázka bude provedena dle projektové dokumentace „ Sprchový potok v km 0,0-0,1“, zpracované firmou TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o., Nemocniční 53, 787 01 Šumperk . Stavba bude realizována dle stavebního povolení vydaného OŽP Šternberk pod č.j. 30737/2013/OŽP-403/2013/buc ze dne 11.11.2013 a dalších dotčených orgánů státní správy, organizací, právnických a fyzických osob.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 667 414 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,U Skláren 781,755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky