Veřejná zakázka: Bohdalovský p., k.ú. Pěčíkov - zpevněné koryto

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00006081
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3625
Systémové číslo: P15V00003624
Evidenční číslo zadavatele: S957/2013/171
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 19.12.2013
Nabídku podat do: 07.01.2014 10:00
Otevírání obálek: 07.01.2014 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Bohdalovský p., k.ú. Pěčíkov - zpevněné koryto
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Účelem stavby „Bohdalovský potok v k. ú. Pěčíkov – zpevněné koryto“ je rekonstrukce a oprava opevnění koryta toku v intravilánu obce Pěčíkov, ř. km. 1,022-1,262.
Projektová dokumentace stavbu řeší jako dva stavební objekty.
- SO 01 Bohdalovský potok – zpevněné koryto
- SO 02 Bohdalovský potok – oprava
Původní úprava koryta byla v minulosti provedena kamennou dlažbou z LK na MC (kyneta), kterou byly opevněny břehy i dno koryta toku. Konstrukce dlažeb je zcela poškozená, nestabilní. Kameny jsou uvolněné, vypadané z konstrukce a to zejména při patě opevnění břehů. Spárování mezi kameny dlažby je zcela poškozené, odplavené. Vybudováním souvislé rekonstrukce úpravy koryta Bohdalovského potoka vložením příčných stabilizačních pasů s tůněmi, jedním dřevěným stupněm a balvanitým komůrkovým skluzem z LK, které budou vyvýšené nad současnou niveletu dna toku (viz podélný profil úpravy), dojde k navýšení průběhu nivelety dna toku a úpravě podélného sklonu dna koryta toku na hodnotu 1,2 a 1,5% spádu. Břehy budou stabilizovány kamennou patkou ze záhozu z LK.
V rámci technického řešení rekonstrukce bude v maximální možné míře zachován přirozený charakter toku. Kamenná dlažba z LK na MC bude nahrazena přírodě bližším typem opevnění, dno koryta toku bude modelováno do složeného profilu, rozvlněné (stěhovavé) kamenné kynety pro nižší průtoky a bermy, budou vytvořeny stabilní tůně u dřevěného stupně, příčných stabilizačních pasů s tůněmi a skluzu. Navržené tůně poskytnou prostor pro úkryt vodních živočichů nacházejících se v toku.
SO 01 Bohdalovský potok – zpevněné koryto (investice – rekonstrukce opevnění)
Příčné objekty:
V rámci rekonstrukce a stabilizace technické úpravy toku bude provedeno 5 ks příčných stabilizačních objektů sloužících ke stabilizaci dna.

Poř.č. Staničení v km Typ příčného objektu
1. 1,03350 kamenný pas s tůní
2. 1,11200 dřevěný stupeň h = 400 mm
3. 1,13200 kamenný pas s tůní
4. 1,18700 kamenný pas s tůní
5. 1,25300 komůrkový skluz


Podélné opevnění:
Břehy koryta toku budou opevněny kamennou patkou ze záhozu z lomového kamene.

Staničení v km Navržená opatření
1,035 00-1,072 50 LB – kamenná patka z LK
1,035 00-1,106 50 PB – kamenná patka z LK
1,122 50-1,242 00 PB – kamenná patka z LK
1,133 50-1,242 00 LB – kamenná patka z LK

SO 02 Bohdalovský potok – oprava (spárování dlažby a opěrné zdi na začátku úpravy)
Očištění konstrukcí, přespárování zdiva a dlažby
Konstrukce opevnění budou otryskány důkladně tlakovou vodou. Vypadané a narušené spáry budou vysekány a zaspárovány cementovou maltou spárovací na hloubky 7 cm. Plocha určená k přespárování je 24,0 m2 a 9,0 m2 zdiva.
Detailněji viz projektová dokumentace „Bohdalovský potok v k. ú. Pěčíkov – zpevněné koryto“ zpracovaná společností TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o., Nemocniční 53, 787 01, Šumperk.
Doplňující informace ke zveřejnění:
Ukončení smluvního vztahu./zhotovitel se dostal do finančního úpadku/

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 873 934 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Ropro a.s., Samaritská 16, 301 00 Plzeň

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky