Veřejná zakázka: Soustředěná údržba recyklovaných cest

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00006091
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3627
Systémové číslo: P15V00003626
Evidenční číslo zadavatele: S913/2013/418
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 20.08.2013
Nabídku podat do: 30.08.2013 10:00
Otevírání obálek: 30.08.2013 11:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Soustředěná údržba recyklovaných cest
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
TECHNICKÁ ZPRÁVA – Soustředěná údržba recyklovaných cest LS Loučná nad Desnou
Oprava spočívá v „recyklaci“ stávající vozovky, kterou tvoří zhutněná vrstva místního materiálu. Navrhovanou technologii opravy původní vozovky tvoří čtyři po sobě následující fáze: rozrytí původní vozovky, drcení, urovnání a hutnění.
Popis:
SO 001 – LC Osmičková – úsek LC dlouhý 1 200 m, šířka vozovky 3 – 3,5 m, s 11 propusty, podélné odvodnění – jednostranný příkop v celé délce úseku. Rozšíření – skládka, výhybna 100 m2.
SO 002 – LC K Furmance – úsek LC dlouhý 850 m, navazuje na LC Osmičková, šířka vozovky 3 – 3,5 m, 7 propustů, podélné odvodnění – jednostranný příkop v celé délce úseku. Rozšíření v napojení cesty 50 m2, skládka, výhybna 100 m2, skládka, výhybna, točna 200 m2.
SO 003 – LC Pod Orlíkem – úsek LC dlouhý 1 360 m, šířka vozovky 3 – 3,5 m, 15 propustů, podélné odvodnění – jednostranný příkop v celé délce úseku. Rozšíření v napojení LC 150 m2, rozšíření v oblouku 70 m2.
Popis opravy:
Na opravovaných úsecích lesních cest budou oboustranně strženy nánosy na krajnicích v šířce 0,30 m a tl. 0,10 m s vodorovným přesunutím na násypovou stranu LC a budou rozprostřeny tak, že nevzniknou hromady. Dále bude vyčištěn stávající příkop v množství 0,15 m3/bm. Budou vyčištěny vtokové jímky propustů a opraveny kamenné rovnaniny na čelech dle přiloženého soupisu.
Oprava komunikace bude provedena rozrytím na tl. min. 200 mm, dále bude provedena úprava vrstvy kameniva drcením (např. drtičem KIRPY). Urovnání upraveného kameniva s plynulou křivkou zrnitosti bude provedeno grejdrovací radlicí do požadovaného příčného sklonu. Vrstva urovnaného předrceného materiálu v šířce 3,0 – 3,5 m (včetně krajnice) bude zhutněna vibrační deskou např. GBV 55H3P. V lesních cestách pomístně vystupují větší balvany, které bude nutné vhodným způsobem rozpojit (např. pneumatickým kladivem) a materiál může být zpětně použit na konstrukci pro stavbu vozovky.

Místo plnění: LS Loučná nad Desnou, R02 Přemyslov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 140 985 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Šumperk

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky