Veřejná zakázka: Koménka km 0,000-1,400; km 4,720-4,760 a km 5,153-5,644

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00006130
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3629
Systémové číslo: P15V00003628
Evidenční číslo zadavatele: S957/2013/175
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 29.08.2013
Nabídku podat do: 09.09.2013 10:00
Otevírání obálek: 09.09.2013 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Koménka km 0,000-1,400; km 4,720-4,760 a km 5,153-5,644
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavba bude realizována v korytě vodního toku Koménka ve třech dílčích úsecích v ř. km 0,000-1,400, km 4,720-4,760 a 5,153-5,644 v intravilánu města Bojkovice, volné trati nad ním a v obci Komňa. Stávající technické úpravy koryta Koménky jsou v různém technickém stavu. Dlažby a opěrné zdi z LK na MC mají narušené spárování konstrukce, spáry jsou rozpraskané, vypadané a zejména při patě opevnění vyplavené. Pomístně došlo k uvolnění a vypadnutí jednotlivých kamenů z konstrukce opevnění, která je tak nestabilní a u které hrozí, že dojde při vyšších průtocích k jejímu rozplavení. Tělesa stupňů z LK mají rovněž poškozené spárování a pomístně taky boky spadišť či přelivné sekce. Do průtočného profilu koryta toku jsou vrostlé náletové dřeviny, které snižují jeho průtočnou kapacitu.Účelem stavby „Koménka, km 0,000-1,400, km 4,720-4,760 a 5,153-5,644“ provedení oprav a rekonstrukce stávajícího vodního díla.
Stavba je rozdělena podle charakteru navrhovaných opatření na dva samostatné stavební objekty:
SO 01 – Koménka – oprava
Je řešeno odstranění sedimentů a dřevin z průtočného profilu koryta toku, očištění stávajících opěrných zdí a dlažeb z LK od vegetace, vysekání a očištění narušených spár, přespárování, oprava zdiva a dlažeb z LK, oprava kamenných stupňů a dvojitého dřevěného prahu, oprava opevnění boků vývaru a předprahu stupňů.
SO 02 – Koménka - investice
Jedná se o obnovení rozplaveného opevnění z rovnaniny z LK pod kamennými stupni, stabilizaci předprahu kamenného stupně vybudováním předsazené betonové konstrukce tl. 0,30 m, obnovením stabilizačního pasu do dna z LK
Detailněji viz projektová dokumentace „Koménka, km 0,000-1,400, km 4,720-4,760 a 5,153-5,644“ vypracovaná firmou Terra – pozemkové úpravy, s.r.o., Nemocniční 53, 787 01 Šumperk .

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 124 365 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky