Veřejná zakázka: LC Za Jatkama

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00007008
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3773
Systémové číslo: P15V00003772
Evidenční číslo zadavatele: S936/2013/395
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 372802
Počátek běhu lhůt: 11.09.2013
Nabídku podat do: 26.09.2013 15:00
Otevírání obálek: 26.09.2013 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Za Jatkama
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava a technické zhodnocení lesní cesty z 3L na 2L. Stavba lesní cesty je ochranném pásmu dráhy. Celková délka stavby je 755 m šíře 4,5 m, vozovka 3,5 m, krajnice 2x0,5 m. Příčný sklon v přímém úseku střechovitý 3 %, v obloucích jednostranný v závislosti na R oblouku. Zemní práce jsou vzhledem ke konfiguraci terénu složité, sklony svahu zářezů 1:1 , násypů 1:1,5. Zářezové a násypové svahy jsou sesvahovány, nejsou však ohumusovány ani osety travním semenem.
Typy řešení konstrukčních a provozních vrstev vozovky:
Stávající pláň v úsecích bez jakýchkoliv konstrukčních vrstev bude strhnuta o cca 20 cm přeprofilována do požadovaných sklonů – na takto upravenou pláň budou pokládány jednotlivé konstrukční vrstvy vozovky dle vzorového řezu ve výkresové části PD.
Odvodnění komunikace bude obnoveno popřípadě provedeno nově (podélné příkopy pod úrovní pláně), ke křížení odvodnění s tělesem komunikace budou rekonstruovány a zřizovány trubní propustě typově s usazovací jímkou umístěnou pod dnem podélného příkopu. Příčné odvodnění dle přílohy ČSN 73 6108 v závislosti na podélnému sklonu je navrženo ocelovými svodnicemi délky 6 m.

Technický popis jednotlivých částí stavby
SO 01 – Oprava lesní cesty „Za Jatkama“
- lesní cesta odpovídá svými parametry typu 2L 4,5/30 dle ČSN 736108 Lesní dopravní síť.
- návrhová rychlost 30 km/h
- vozovka 3,5 m, dopravní prostor 4,5 m, v obloucích rozšíření ČSN 73 6108
- krajnice 2x0,5 m
- dl. 0,755 km
- příkopy lichoběžníkové nezpevněné š. dna 40 cm
- Konstrukce vozovky typ A v celkové délce 755 m staničení km 0,00–0,550 a 0,00-205,0
- Propustky typové, tvořené us. jímkou, kam. čely a bet. troubami DN 600 - 3 ks a DN 800 - 1ks
- Hospodářské sjezdy s propustkem – 2 ks
- Hospodářské sjezdy bez propustku – 1ks
- Zpevněné skládky dříví – 2 ks
- Koncová úvraťová obratiště – 2ks
- Ocelové svodnice - 26 ks

ZEMNÍ PRÁCE
Budou spočívat v postupném odtěžení svrchních vrstev stávajících cest na úroveň upravené pláně pro pokládku nových konstrukčních vrstev. Pláň bude profilována dle požadovaných příčných spádů jednotlivých úseků. Průměrná mocnost odtěžené vrstvy bude cca 20 cm. S výkopkem bude nakládáno dle typu řešení konstrukčních a provozních vrstev vozovky A viz. výše.
Zemní práce dále zahrnují reprofilaci stávajících a zřízení nových úseků podélného odvodnění, tvořeného jednostrannými příkopy situovanými dle výkresové části PD (Situace 1:1000).
Násypy se omezují na vyrovnání nivelety v místě nově zřizovaných skládek dřevní hmoty.
Zemní práce jsou vzhledem ke konfiguraci terénu složité, sklony svahu zářezů 1:1, násypů 1:1,5. Zářezové a násypové svahy jsou sesvahovány, nejsou však ohumusovány ani osety travním semenem.

Místo plnění: LS Jablonec nad Nisou

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 342 303 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jablonec nad Nisou

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Gordion s.r.o., Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky