Veřejná zakázka: Holomňa km 8,350-9,100

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00007224
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3802
Systémové číslo: P15V00003801
Evidenční číslo zadavatele: S957/2013/196
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 28.09.2013
Nabídku podat do: 09.10.2013 10:00
Otevírání obálek: 09.10.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Holomňa km 8,350-9,100
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Účelem stavby „Holomňa, km 8,350 – 9,100“ úprava toku Holomňa na katastru obce Dobrkovice.
1)Úsek 8,350 – 8,485
V km 8,350 – 8,48250 bude proveden zához z lom. kamene o hmotnosti do 200 kg s urovnáním líce. Hmotnostní frakce 150 – 200 kg bude minimálně 70 %. Pohoz dna nebude proveden. Pohoz dna bude nahrazen stabilizačními pásy – zdrsnění dna ze záhozu z lom. kamene. Stabilizační pásy budou provedeny v km 8,36350; 8,400; 8,41650; 8,43350; 8,450 a 8,465. Délka zdrsnění je 2,5 m, šířka 0,90 m a hloubka 0,50 m.
2)Úsek 8,485 – 8,85550
V této části úpravy budou odstraněny nánosy z průtočného profilu. Podélný sklon dna bude snížen na 1,0 % vybudováním dvou kamenných prahů o výšce 0,30 m. Konkávní strany oblouků v km 8,520 – 8,540; 8,639 – 8,667; 8,700 – 8,735 a 8,750 – 8,805 budou zpevněny záhozem z lomového kamene v patě svahu na šikmou výšku 0,50 m. Zpevnění
paty svahu bude opřeno o zapuštěnou záhozovou patku. Konvexní strany oblouků, přímá trať a svahy nad opevněním budou osety travní směsí.
3)Úsek km 8,85550 – 9,100
V tomto úseku nebude prováděna souvislá úprava, ale bude vybudováno pouze šest dřevěných prahů o výšce 0,30 m. Těmito prahy bude snížen podélný sklon dna z 1,90 % na 1,22 %.
4)Spádové objekty
Na snížení původního podélného sklonu dna jsou v km 8,382; 8,48250, 8,675 a
8,85550 navrženy čtyři kamenné prahy a v km 8,350 a 8,592 kamenné výztužné pásy ze zdiva z lomového kamene cementovou maltu s režnou vazbou.
V km 8,955; 8,995; 9,071 a 9,100 jsou navrženy dvojité dřevěné prahy a v km
8,88350 a 9,04850 jsou prahy trojité.
Detailněji viz projektová dokumentace „Holomňa, km 8,350 – 9,100“ vypracovaná Ing. Jaroslavem Gricem, Hromádkova 22, Brno.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 788 437 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., GEMINI Center, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha4

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky