Veřejná zakázka: Rekonstrukce lesní cesty Starokařízecká

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00007226
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3803
Systémové číslo: P15V00003802
Evidenční číslo zadavatele: S6/2013/200
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 20.09.2013
Nabídku podat do: 02.10.2013 10:00
Otevírání obálek: 02.10.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce lesní cesty Starokařízecká
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Technické řešení stavby:
a) Zemní práce s nezbytnými přesuny hmot:
- Odstranění stromů a křovin v příkopech s jejich následným seštěpkováním nebo spálením.
- Odstranění pařezů z plochy příkopů s jejich přesunem na místo určení.
- Odstranění nánosů zeminy s drnem a organickou příměsí z krajnic, stržení středu vozovky s následným srovnáním a zhutněním pláně (dle tabulky sklonů uvedené v PD).
- Součástí zemních prací je i hloubení rýh pro navržené trubní propustky a rozprostření odtěžených nánosů a přebytečných zemin do nezhutněných násypů.
b) Výstavba konstrukce vozovky včetně jejích součástí:
- Úprava dosavadního krytu z kameniva s vyrovnáním v podélném i příčném sklonu, včetně výplně prohlubní a jam kamenivem hrubým drceným.
- Navážení, rozprostření a hutnění jednotlivývh konstrukčních vrstev cesty s konečným zakalením jejího povrchu.
- Do připravených rýh budé v souladu s projektovou dokumentací usazeno celkem 5 trubních propustků, jejichž čela budou vyzděna z lomového kamene a betonu.
- Obnovena bude rovněž plynulost napojení rekonstruované lesní cesty na přilehlé přibližovací linky formou zpevněných hospodářských sjezdů v počtu 19 ks. Zpevněny budou celkem 4 skládky dřevní hmoty.
- Součástí bude i rekonstrukce příkopů v celé délce cesty.
- Zpevnění a rozšíření části LC a přilehlé linky poslouží k vytvoření obratiště.
- Dále dojde k pročištění 8 ks stávajících ocelových svodnic, které budou nově doplněny o dalších 7 ks (dodávka a montáž).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 997 517 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Beroun

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: LZ Konopiště
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Samaritská 16, 301 00 Plzeň

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky