Veřejná zakázka: LC Povalovka

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00007726
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3876
Systémové číslo: P15V00003875
Evidenční číslo zadavatele: S928/2013/555
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 376959
Počátek běhu lhůt: 11.10.2013
Nabídku podat do: 29.10.2013 10:00
Otevírání obálek: 29.10.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Povalovka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Vybudování nové lesní cesty kategorie 2L 4,0/30, dle ČSN 736108, základní šířka vozovky 3,- m, návrhová rychlost 30 km/hod., třída dopravního zatížení VI.

Navržená trasa lesní cesty převážně navazuje na stávající přibližovací linku. Rozšíření stávající linky, úprava odvodnění a směrových oblouků se neobejde bez zásahu do okolního lesního porostu. Odstranění pařezů je součástí stavby.

Směrové vedení - je patrné ze situace 1 : 1000, oblouky jsou navrženy kruhové o poloměru od 60,- m do 150,- m.
Vozovka v obloucích bude rozšířena od 0,37 m do 0,69 m podle poloměru oblouků. Poloměry oblouků na ZÚ a KÚ jsou navrženy 15,- m.

Šířkové uspořádání - lesní cesta je navržena na kategorii 2L 4,0/30 dle ČSN 736108, volná šířka komunikace 4,- m, základní šířka vozovky 3,- m s oboustrannými zemními krajnicemi š. 0,5 m. Příčný sklon vozovky je v přímé střechovitý 3%, v obloucích jednostranný podle poloměru oblouků, sklon pláně 3% a sklon krajnic 6%.

Výškové uspořádání - niveleta nové cesty byla navržena nad okolní terén tak, aby objem zemních prací byl vyrovnaný.
Podélný sklon je navržen od 1,4 do 6,7 %, poloměry zakružovacích oblouků od 700,- m do 2 400,- m.

Konstrukce vozovky - v části od ZÚ do km 0,30 budou odtěženy rašelinové zeminy s organickou příměsí, odstraněny zbytky dřeva a pařezy a upravena parapláň v min. příčném sklonu 3%. Na upravenou parapláň bude položena separační geotextilie např. Geofiltex 63/40
krytá ochrannou vrstvou ze štěrkodrti fce 0 - 32 v tl. 100,- mm.
Do úrovně zemní pláně bude v mocnosti 0,3 m použita sypanina získaná z výkopů pro rozšíření cesty v km 0,360 - 0,640.

Na upravenou a zhutněnou pláň ( Edef2 = 45 MPa ) bude v celé trase položena konstrukce vozovky:

- posyp lomovými výsivkami 35 kg/m2
- kamenivo drcené fce 32 - 63 100 mm
- vibrovaný štěrk 180 mm
- štěrkodrť fce 0 - 63 200 mm
---------------------
celkem 480 mm

Odvodnění lesní cesty - povrchové vody jsou svedeny podélným a příčným sklonem do oboustranných příkopů trojúhelníkového tvaru. Hloubka dna příkopů je min. 20,- cm pod úrovní pláně ( parapláně ). Příkopy jsou vyspádovány k propustkům provedených z trub PVC korugovaných SN - 8 DN 600 a 800.
Čela budou vyzděna z lomového kamene, vtoky a výtoky z propustků budou zpevněny dlažbou z lomového kamene do betonového lože.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 059 255 Kč bez DPH

Místo plnění

 • České Budějovice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49,400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky