Veřejná zakázka: Lubinka km 0,700 - 0,900

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00007938
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3896
Systémové číslo: P15V00003895
Evidenční číslo zadavatele: S951/2013/195
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 26.10.2013
Nabídku podat do: 05.11.2013 09:00
Otevírání obálek: 05.11.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Lubinka km 0,700 - 0,900
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce neinvestičního charakteru, týkající se úprav vodních toků a spočívající v odstranění sedimentů z koryta vodního toku Lubinka v km 0,700 – 0,900. Odtěžením nánosu jsou dotčeny pozemky p.č. 856/1 a st. 9 v k.ú. Mniší - vodní tok Lubinka. Stavba se nachází v zastavěném intravilánu obce. Zájmové území činí cca 200m vodního toku Lubinka. Podrobnější popis plánovaných akcí je patrný z projektových dokumentací udržovacích prací.

Zakázka bude zhotovena kompletně dle prováděcí projektové dokumentace: „Lubinka km 0,700-0,900“, zpracovaná zpracované projekční firmou Ing. Jaroslav Groman, Bezručova 879, 742 13 Studénka. Dále budou respektovány podmínky a vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele.

K udržovacím pracím na Lubince byl MěÚ Kopřivnice, OŽP, vydán souhlas vodoprávního úřadu s provedením udržovacích prací na korytě vodního toku Lubinka v ř.km 0,700 – 0,900, č. j.: 43560/2013/JS, ze dne 11. 10. 2013. K plánované akci bylo vydáno souhlasné Rozhodnutí k zásahu do VKP, MěÚ Kopřivnice, OŽP, č. j.: 34338/2013/KrVe, ze dne 27. 08. 2013, a dále souhlasné Rozhodnutí, ve věci udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněného druhu (střevle potoční), K. Ú. MSK, OŽPZ, č. j.: MSK 110611/2013, ze dne 16. 9. 2013 – dle tohoto rozhodnutí je realizace možná od 20. 08. 2013.

Zadavatelem předpokládaná hodnota zakázky bez DPH: 362 tis. Kč

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 362 340 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Nový Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky