Veřejná zakázka: BP Vápenický p. ř.km 6,400-7,500, Jelenecký p.ř.km 0,000-0,900

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00008180
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3933
Systémové číslo: P15V00003932
Evidenční číslo zadavatele: 954/2013/054
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 16.10.2013
Nabídku podat do: 24.10.2013 09:30
Otevírání obálek: 24.10.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Vápenický p. ř.km 6,400-7,500, Jelenecký p.ř.km 0,000-0,900
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky:
Předmětem smlouvy o dílo je provedení údržby břehového porostu Vápenického a Jeleneckého potoka v obci Dolní Hbity, která spočívá v odstranění stromů ohrožujících blízké objekty a budovy, odstranění vývratů v korytě a nebezpečně nahnutých či odumírajících stromů. U některých stromů se provede bezpečnostní a zdravotní prořez koruny.
Celkový počet odstraňovaných dřevin viz. výkaz výměr. Nevyužitelný odpad a křoviny budou na místě spáleny.

Akce bude provedena v termínu do:

SO 01 – Vápenický p. ř.km 6,400-7,500
SO 01.1 Kácení
Dílo bude řádně dokončeno nejpozději do 30.11. 2013

SO 01.2 Výsadba
Dílo bude řádně dokončeno nejpozději do 20.5. 2014

SO 02 – Jelenecký p. ř.km 0,000-0,900
SO 02.1 Kácení
Dílo bude řádně dokončeno nejpozději do 30.11. 2013

SO 02.2.Výsadba
Dílo bude řádně dokončeno nejpozději do 20.5. 2014

Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a vzrostlých keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu, ohrožení nebo poškození přilehlých objektů a budov.

Dřevní hmota vytěžená na Vápenickém potoce bude protokolárně předána vlastníkovi pozemku - obci Dolní Hbity. Dřevní hmota náležící vlastníkovi pozemku, jímž jsou Lesy ČR, s.p., bude zhotovitelem akce odkoupena za ceny níže uvedené.
Dřevní hmota vytěžená na Jeleneckém potoce bude protokolárně předána vlastníkovi pozemku - obci Dolní Hbity, Pilíková Marie, Vondrušková Jana a Vondruška Bedřich, Falc Mojmír, Štichová Eliška, Vopička Karel, Římskokatolická farnost Krásná Hora nad Vltavou. Dřevní hmota náležící vlastníkovi pozemku, jímž jsou Lesy ČR, s.p., bude zhotovitelem akce odkoupena za ceny níže uvedené.

Součástí nabídky bude cena surového dříví za m3 - surových kmenů v celých délkách – za kterou bude realizován prodej této dřevní hmoty zhotoviteli. Minimální nabídková cena za dříví je stanovena dle druhu dřevin takto: vrby 250,-Kč, měkké listnaté 450,- Kč a jehličnaté 650,- Kč, tvrdé listnaté 1000,- Kč. Ceny jsou uvedeny za m3 bez DPH
V terénu byly všechny dřeviny navržené ke kácení označeny reflexní barvou.
Vstupy na pozemky jsou odsouhlaseny uživateli pozemků za podmínky uvedení pozemků do původního stavu.
Na akci bylo vydáno souhlasné stanovisko MěÚ Příbram č.j. MěÚPB 56903/2013/OŽP/Kom ze dne 9.9.2013.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 773 389 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, 25601 Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky