Veřejná zakázka: Volský potok v km 0,000–0,600

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00008273
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3945
Systémové číslo: P15V00003944
Evidenční číslo zadavatele: S951/2013/201
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 18.10.2013
Nabídku podat do: 31.10.2013 10:00
Otevírání obálek: 31.10.2013 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Volský potok v km 0,000–0,600
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce investičního charakteru a charakteru úprav vodních toků. Předmětem plánované stavby je úprava Volského potoka ve výše uvedené kilometráži v intravilánu obce Malá Morávka. Hlavním cílem navrženého protipovodňového opatření je zajištění ochrany místní infrastruktury (komunikace, mosty), přilehlých pozemků a v neposlední řadě i ochrana obyvatel v obci Malá Morávka.

V rámci této stavby se bude jednat o výstavbu nových příčných objektů (dřevěné pásy, dvojité dřevěné prahy, kamenný stabilizační pás a kamenný skluz s retenčním prostorem). Podélné opevnění koryta toku bude provedeno kamennou rovnaninou. Jedná se o nesouvislou úpravu koryta toku. Podrobnější popis technického řešení je uveden v projektové dokumentaci stavby.

Stavbu tvoří jeden stavební objekt:

SO 01 – Úprava toku v km 0,000-0,600 – investice; CZ-CC 215241

Zakázka bude zhotovena kompletně dle projektové dokumentace ve stupni DSP a RS s názvem „Volský potok km 0,000 – 0,600“ vypracované projekční firmou Lesprojekt Krnov s.r.o., Revoluční 1138/76, 794 02 Krnov.

Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky stanovené v Rozhodnutí o povolení stavby vodního díla Městského úřadu Rýmařov, Odbor životního prostředí a regionálního rozvoje, č. j.: MURY 29141/2013, sp. z.: ŽPaRR 543/2013 ROZ/20, ze dne 01. 10. 2013. Dále budou dodrženy podmínky všech ostatních dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele.

Předpokládaná hodnota bez DPH: 2 955 739,- Kč
Doplňující informace ke zveřejnění:
Veřejná zakázka ukončena dle smluvních podmínek bez plnění.

Místo plnění: k. ú.: Malá Morávka, obec: Malá Morávka, okres: Bruntál, kraj: Moravskoslezský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 955 739 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Eurotender s.r.o., Jiřího náměstí 4/I, 290 01 Poděbrady

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky