Veřejná zakázka: Říčka km 3,000 - 4,300

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00008528
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3971
Systémové číslo: P15V00003970
Evidenční číslo zadavatele: S951/2013/209
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 12.11.2013
Nabídku podat do: 22.11.2013 10:00
Otevírání obálek: 22.11.2013 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Říčka km 3,000 - 4,300
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce investičního charakteru týkající se úprav vodních toků a spočívající ve zvýšení stabilizace dna a spádových poměrů předmětného úseku koryta toku. V rámci stavby bude provedeno:
- km 3,118 obnovení povodní poškozeného balvanitého skluzu
- km 3,895-3,973 v místech nátrží, které ohrožují přilehlou komunikaci bude koryto opevněno záhozem z lomového kamene, niveleta dna bude stabilizována kamennými pásy do dna
- km 4,178-4,230 levý břeh bude zpevněn záhozem z lomového kamene a vysvahován, niveleta dna bude stabilizována kamennými pásy do dna
- km 4,268-4,280 sanace levobřežní nátrže záhozem z LK v délce 10 m včetně stabilizace dna kamenným pásem
celková délka opevnění břehů činí 114,2 m, stabilizační pásy ve dně toku 5 ks, skluz 1 ks

Podrobnější popis plánovaných akcí je patrný z projektové dokumentace. Zakázka bude zhotovena kompletně dle prováděcí projektové dokumentace „Říčka km 3,000-4,300“, zpracované projekční firmou Ing. Jaroslav Valoušek – VALES, Hranická 19/419, 757 01 Valašské Meziříčí. Dále budou respektovány podmínky a vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele.

K předmětné stavbě bylo vydáno mimo jiné:
-Územní rozhodnutí ze dne 20.5.2013 č.j. MUFO 9687/2013, vydal MěÚ Frýdlant n/O, odbor regionálního rozvoje a stavební úřad
-Stavební povolení č.j. MUFO 13713/2013 ze dne 25.9.2013, vydal MěÚ Frýdlant n/O, odbor životního prostředí
-Rozhodnutí - Odnětí pozemků plnění funkci lesa ze dne 21.6.2013 č.j. MUFO, 12225/2013/Mt/221.1.5 vydal MěÚ Frýdlant n/O OŽP
-Závazné stanovisko k zásahu do VKP – ze dne 11.2.2013 č.j. MUFO 2025/2013/246.4, vydal MěÚ Frýdlant n/O OŽP
-Rozhodnutí – povolení kácení dřevin rostoucích mimo les ze dne 8.8.2013, vydal Obecní úřad Janovice

Zadavatelem předpokládaná hodnota zakázky bez DPH činí 1.728 tis. Kč.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 728 008 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49,400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky