Veřejná zakázka: PB přítok Opavice km 23,5 - v km 0,000-1,200

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00008554
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3977
Systémové číslo: P15V00003976
Evidenční číslo zadavatele: S951/2013/210
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 482393
Počátek běhu lhůt: 09.11.2013
Nabídku podat do: 12.12.2013 10:00
Otevírání obálek: 12.12.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PB přítok Opavice km 23,5 - v km 0,000-1,200
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o zjednodušenou podlimitní zakázku na stavební práce investičního charakteru a charakteru úprav vodních toků potažmo malých vodních nádrží. Předmětem plánované stavby je úprava bezejmenného PB přítoku Opavice v km 23,5, ve výše uvedené kilometráži v intravilánu obce Holčovice. Hlavním cílem navrženého protipovodňového opatření je zajištění stability koryta toku a posílení ekologické funkce toku v této části. Ve stručnosti se bude jednat a o výstavbu nových příčných objektů (kamenné pasy z lomového kamene, kamenné prahy, skluzy a kamenná přehrážka v km 1,195). Podélné opevnění koryta bude provedeno jen v nejkritičtějších úsecích vodního toku (kamenná rovnanina a opěrné zdi z lomového kamene). Dále zde bude postavena nová obtočná malá vodní nádrž, která bude mít ekologickou funkci. Podrobnější popis technického řešení je uveden v projektové dokumentaci stavby.

Stavba je členěna na následující stavební objekty:
SO 01 Úprava toku; CZ-CC 215241,
SO 02 Kamenná přehrážka; CZ-CC 215241,
SO 03 Vodní nádrž; CZ-CC 215241

Zakázka bude zhotovena kompletně dle projektové dokumentace ve stupni DSP a RS s názvem „PB přítok Opavice km 23,5 – v km 0,000 – 1,200“ vypracované projekční firmou Lesprojekt Krnov s.r.o., Revoluční 1138/76, 794 02 Krnov. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky stanovené v Rozhodnutí o povolení stavby vodního díla a o povolení k nakládání s povrchovými vodami, Městského úřadu Krnov, Odbor životního prostředí, č. j.: Mukrn/201319805/ŽP/OH/Mi, ze dne 7. 10. 2013. Dále budou dodrženy podmínky všech ostatních dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele.

Předpokládaná hodnota bez DPH: 8 909 606,- Kč

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 909 606 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49,400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky