Veřejná zakázka: Soustředěná oprava propustů

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00008631
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3991
Systémové číslo: P15V00003990
Evidenční číslo zadavatele: S913/2013/577
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 01.11.2013
Nabídku podat do: 11.11.2013 08:00
Otevírání obálek: 11.11.2013 08:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Soustředěná oprava propustů
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
LC Pekařovská okružní
SO 01. - Trubní propustek DN 600/5
- Staveniště je vymezeno místem ve kterém se nachází stávající trubní propustek, který umožňuje převedení cestním příkopem soustředěného povrchového srážkového odtoku pod vozovkou komunikace.
- Realizace stavby nevyžaduje vytyčením žádných podzemních sítí technické infrastruktury.
- Následuje vybourání stávajícího propustku a prostorové vytyčení nového objektu trubního propustku. Potrubí stávajícího vybouraného propustku bude přechodně, po dobu než budou zpětně použito při stavbě nového objektu, uloženo dle dispozic stavebníka na parcelách v jeho vlastnictví. ve vzdálenosti do 10 m od místa stavby.
Do vyčištěné a upravené stavební jámy se sklonem svahů min. 1 : 1, bude na štěrkopískovém loži vytvořen úložný pas tl. 150 mm z podkladního betonu prostého (C12/15) pro přesné sazení potrubí TZP 600/1000(bude použito původní)„osmihran“v počtu 5 kusů, které vytvoří uzavřený průtočný profil pod vozovkou lesní cesty.
Do podkladního bet. pásu bude na obou stranách, podél obrysové hrany obetonování potrubí, vložena KARI síť (100/100/8, pás š. 0,60 m, 2 x dl. 3,9 m), ke které bude následně přivařena výztuž obetonávky uloženého potrubí.
Po sestavení trubní části propustku následuje výstavba vtokového a výtokového čela propustku v provedení zdivo z lomového kamene řádkové (kopákové), promaltované na plnou šířku konstrukce s šířkou spáry 15 až 30 mm. Jako zdící maltu lze použít např. Baumit malta na kameny plus. Nadzákladové zdivo čela trubního propustku je založeno na betonovém základovém pasu (C25/30 – XC2 do bednění!) spočívajícím na vrstvě podkladního betonu a štěrkopísku v tl. 2 x 100 mm . Vtokové čelo bude opatřeno spadištěm ve stejném provedení jako vtokové čelo trubního propustku.
Součástí opravy propustku jsou i nezbytné pročištění cestní příkopy na straně vtoku do propustku a zajištění odtokové rýhy pod výtokem z propustku kamennou rovnaninou v délce 2 m. (hmotnost kamenů >200 kg). Podrobnosti viz. Stavební výkres D.1.3.
Práce na opravě končí obnovou konstrukčních vrstev vozovky nad propustkem, úklidem staveništěm a terénními úpravami, které zajistí vrácení prostoru staveniště do „původního stavu“.

LC Pod Knížecí
SO 01. - Trubní propustek DN 1000/7
- Staveniště je vymezeno místem ve kterém se nachází stávající trubní propustek, který umožňuje překonání bezejmenného vodního toku na tarase lesní cesty „Pod Knížecí“.
- Realizace stavby nevyžaduje vytyčením žádných podzemních sítí technické infrastruktury.
- Následuje vybourání stávajícího propustku, odstranění porostu křovin a prostorové vytyčení nového objektu trubního propustku. Potrubí stávajícího vybouraného propustku bude přechodně, po dobu než bude zpětně použito ke stavbě, uloženo dle dispozic stavebníka na parcelách v jeho vlastnictví ve vzdálenosti do 10 m od místa stavby.
Do vyčištěné a upravené stavební jámy se sklonem svahů min. 1 : 1, bude na štěrkopískovém loži vytvořen úložný pas tl. 150 mm z podkladního betonu prostého (C12/15) pro přesné sazení potrubí TZP 1000/1000(bude použito původní)„osmihran“v počtu 7 kusů, které vytvoří uzavřený průtočný profil pod komunikací lesní cesty.
Do podkladního bet. pásu bude na obou stranách, podél obrysové hrany obetonování potrubí, vložena KARI síť (100/100/8, pás š. 0,30 m, 2 x dl. 5,9 m), ke které bude následně přivařena výztuž obetonávky uloženého potrubí.
Po sestavení trubní části propustku bude následovat výstavba vtokového a výtokového čela propustku, které jsou tvořeny betonovým základovým pasem (C25/30 – XC2 do bednění!) osazeným na vrstvu podkladního betonu a štěrkopísku v tl. 2 x 100 mm Do základového pasu bude vložena KARI síť (100/100/8, pás š. 0,30 m, dl. 4,60 m – vtok a 5,25 m - výtok), ke které bude následně přivařena výztuž zdiva čel trubního propustku. Následuje betonáž (do
bednění!) jádrového (nadzákladového) zdiva čel trubního propustku z bet. vodostavebního C25/30-XC2 vyztuženého KARI sítí 100/100/8 osazenou 100 mm od rubové strany čela trubního propustku. Po odbednění nadzákladové části čel tr. prop. bude na pohledovou stranu přizděno obkladní řádkové zdivo z lomového kamene v min. tl. min. 200 mm kotvené trny z bet. výztuže f 8 mm ve sponu 0,5 x 0,5 m (čelo musí mít minimální celkovou tloušťku 550 mm!) Kamenný obklad bude vyspárován pytlovanou spárovací směsí pro kamenné obklady (např., spárování bude ukončeno v hloubce 10-15 mm pod úrovní líce obkladu z lomového kamene.
Zhlaví vtokového a výtokového čela bude ukončeno římsou (parapetem) tl. 100 mm
z betonu C 30/37 vyztuženého KARI sítí 100/100/8 (přivařenou na síť v nadzákladovém zdivu čela), římsa bude na pohledové straně a bocích přesahovat okraj čela o 75 mm, přičemž na spodní straně „přesahu“ musí být ve vzdálenosti 25-35 mm od okraje parapete vytvořen tzv. okapový nos hloubky 15 až 20 mm. Horní hrany parapetu budou po celém obvodu „sraženy“ (osámovány) v šířce 30 mm pod úhlem 30-45°. Pri betonáži parapetů použít přípravek proti smršťování betonu, např. EXPANCRETE a pod.). Na parapet vtokového a výtokového čela
bude osazeno dřevěné 3 žerďové zábradlí (madlo + 2 x horizontální žerď) výšky 1 200m, uchycené do parapetu na kotvy nebo hmoždinky. Veškeré kovové zámečnické výrobky a spojovací materiál zábradlí bude opatřen ochrannou vrstvou žárového pozinkování v tl. > 50 µm. Zaměření zábradlí pro účely jeho výroby provádět až po dokončení výstavby čel!
Součástí opravy propustku jsou i nezbytné stavební úpravy v korytě potoka. které
spočívají v opevnění průtočného profilu koryta potoka na vtoku a výtoku trubního propustku kamennou rovnaninou (lomový kámen hmotnosti 200 až 500 kg, tj. v tl min 0,4 m) v délce 2 x 3 m. Kamenná rovnanina bude opřena o patky z lom. kamene jejichž hmotnost jednotlivých segmentů musí být větší než 500 kg.
Práce na opravě končí úklidem staveništěm a terénními úpravami, které zajistí vrácení prostoru stavenišět do tzv. „původního stavu“

LC Okružní
a) Vtoková část trubního propustku
- očištění vtokové části propustku (čelo a spadiště) tlakovou vodou
- oprava narušeného segmentu zdiva (cca 0,02 m3)
- vysekání spár ve zdivu z LK do hloubky 70 mm a jejich přespárování CM 15 na výšku. -10 mm
pod okraj zdiva z LK.
b) Výtoková část trubního propustku
- řezání asf. krytu vozovky LC v místě poruchy (1,5 + 5,0 +1,5 m)
- odstranění vozovky (penetrační makadam s asfaltovým postřikem a zadrcením) v pásu 5 x 1,5 m
tl. 100 mm a odvoz na skládku SITA CZ Rapotín (22 km).
- odstranění štěrkových konstrukčních vrstev vozovky LC v předpokládané tl. 350 mm (ponechat
na místě a použit při obnově vozovky po provedené opravě)
- výkopové práce spojené s obnažením výtokového čela a zatrubněné části propustku směrem do
vozovky na vzdálenost umožňující provedení níže popsaných prací, tj. zřízení podkladu a
obetonování potrubí v délce 1,5 m od výtoku (do jedné poloviny předposledního segmentu potrubí
propustku). Výkopek ponechat na místě, bude zpětně využit při zásypu potrubí a obsypu nově
vybudovaného výtokového čela propustku.
- bourání výtokového čela z LK do úrovně jeho základu (tj. po vnější okraj bet. potrubí TZP
600/1000), včetně dlažby na výtoku. Vybouraný LK očistit a ponechat na místě, použit při obnově
výtokového čela – řádkové zdivo z LK a dlažby na výtoku.
- vyzvednutí posledního segmentu zatrubněné části propustku
- zřízení podkladu (bet. lože tl. 200 mm, do bednění) zasahující min. 0,2 m pod předposlední
segment potrubí
- zpětné uložení vyzvednutého (vybouraného) posledního segmentu potrubí na podkladní beton
-ošetření očištěné základové spáry výtokového čela spojovacím minerálním můstkem (H4S)
- obnova (výstavba) nadzákladového zdiva výtokového čela – řádkové zdivo z LK s vyspárováním
(šířka spáry max. 30 mm, hloubka spáry po spárování -10 mm pod okraj zdiva z LK).
Předpokládá se, že z 85% bude na stavbu nového čela použit mat. z původního čela, 15% bude
z materiálu na stavbu dovezeného.
- obetonování posledního segmentu potrubí s přesahem do jedné poloviny segmentu
předcházejícího bet. C20/25-XC1 vyztuženým armovací sítí KARI -100/100/8 .
Obetonování bude provedeno do bednění, které bude před zahrnutím rýhy bude odstraněno.
- hutněný obsyp potrubí a čela prohozeným materiálem (výkopkem) získaným na stavbě až do
úrovně vozovky - 450 mm
- obnova konstrukčních vrstev vozovky (použít vybourané štěrkové vrstvy) tl. 350 mm
- vozovka LC: makadam penetrační tl. 100 mm, 2 x nátěr uzavírací asfaltový (1,5 + 1,8 kg/m2)
s posypem kameniva drceného
- zřízení dlažby z LK v tl. 250 mm s uložením do bet. lože na výtoku z tr. propustku
- úklid staveniště (rozhrnutí přebytku zeminy v místě stavby)
Místo plnění: LS Loučná nad Desnou.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 479 470 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Šumperk

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Šumperk - podatelna, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky