Veřejná zakázka: Pěnenský p. ř.km 2,852-4,375

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00008779
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4010
Systémové číslo: P15V00004009
Evidenční číslo zadavatele: S954/2013/308
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 08.11.2013
Nabídku podat do: 19.11.2013 13:30
Otevírání obálek: 19.11.2013 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pěnenský p. ř.km 2,852-4,375
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky:
Koryto toku v zájmovém úseku intravilánu obce Horní Pěna je zaneseno organickým sedimentem ve vrstvě 20-40cm a místy zarostlé náletovými dřevinami a keři. Z důvodu zajištění řádné funkce výše uvedeného toku, je potřeba jeho pročištění od sedimentu, odstranění křovin a stromů. Tyto zásahy přispějí ke zlepšení odtokových poměrů v dané lokalitě.

• V případě, že stavba předpokládá kácení stromů, je zhotovitel povinen dřevní hmotu hroubí odkoupit z pozemků s právem hospodařit s majetkem státu pro LČR, s.p. nebo dřevní hmotu předat majiteli pozemku (ostatní majitelé) oproti podpisu. Součástí nabídky bude cena surového dříví za m3 - surových kmenů v celých délkách – za kterou bude realizován prodej této dřevní hmoty zhotoviteli. Minimální nabídková cena za dříví je stanovena dle druhu dřevin takto: vrby 250,-Kč, měkké listnaté 450,- Kč a jehličnaté 650,- Kč, tvrdé listnaté 1000,- Kč. Ceny jsou uvedeny za m3 bez DPH.

Práce budou provedeny dle přiloženého projektové dokumentace, vypracované Ing. Václavem Freudlem, Čechova 395/59, 370 01, České Budějovice 6
Na stavbu byly vydány:
- ohlášení stavby ze dne 15.8.2013
- rozhodnutí o povolení kácení vydané obcí Horní Pěna č.j. HP/2013/299 ze dne 14.8.2013
- souhlas obce Horní Pěna
- závazné stanovisko OŽP Jindřichův Hradec č.j. OŽP/35152/13/Hs ze dne 30.7.2013
- závazné stanovisko OŽP Jindřichův Hradec č.j. OŽP 12020/13/56 ŠE ze dne 11.4.2013
- souhlas vlastníků pozemků p.č. 1176/77 a 1176/76
- vyjádření spol. Telefonica a.s., č.j. 705476/12 ze dne 30.11.2012
- vyjádření spol. ČEVAK a.s., č.j.012040003025 ze dne 30.11.2012
- vyjádření spol. E-ON (elektrická síť) zn.Z0980-Z051238714 ze dne 6.12.2012
- vyjádření spol. E-ON (plyn) zn.9252/12 ze dne 12.12.2012
- vyjádření ČRS zn.278/13 ze dne 15.3.2013
- vyjádření Povodí Vltavy, s.p. zn. 13767/2013-142 ze dne 8.3.2012
- rozbor sedimentu vypracovaný spol. ENKI, o.p.s číslo vzorku 232012 ze dne 23.1.2013

Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené ve výše uvedených stanoviscích a vyjádřeních.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 482 634 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jindřichův Hradec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, 25601 Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky