Veřejná zakázka: Oprava LC Dlouhá ves

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00008790
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4012
Systémové číslo: P15V00004011
Evidenční číslo zadavatele: S928/2013/636
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 13.11.2013
Nabídku podat do: 25.11.2013 08:00
Otevírání obálek: 25.11.2013 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Dlouhá ves
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Opravovaná lesní cesta je strategickou vrstevnicovou odvozní cestou s celoročním využitím. Tato komunikace slouží k zpřístupnění celého oddělení 408, 409 a částečně odd. 414. K celé části lesního komplexu má právo hospodaření státní podnik Lesy České republiky, Hradec Králové. Trasa lesní cesty je vedena po vrstevnici na severozápadní straně lesního komplexu Libějovických Svobodných hor. Pro zajištění celoročního provozu bude při opravě kladen důraz především na dokonalé odvedení srážkové vody mimo těleso lesní cesty, obnovu stávajících stok a výspravu vymačkaných kolejí, odstranění nánosů bahna na krajnicích a středech LC, které mají za následek akumulování srážkové vody. Stoka okolo lesní cesty je značně zanesena a tudíž neplní potřebnou funkci. Na dvou místech je potřeba stoku doplnit novým trubním propustem z železobetonových trub o průměru 60cm s čely z betonu. Stávající a vyhovující trubní propusty budou dokonale vyčištěny, tak aby mohli nadále plnit svou funkci. Podél lesní cesty bude zřízen jeden nový trubní sjezd z trub o prům. 40cm a se zpevněnými čely. Výsprava lesní cesty bude provedena v několika celých úsecích a to konstrukcemi z frakcí kameniva drceného 32-63mm v tloušťkách po zhutnění 10-15cm (viz. kapitola ,,zpevnění LC‘‘) a v místech s doplněním vymačkaných kolejí bude použito frakce 0-63mm.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 937 384 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Písek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky s.p., Krajské ředitelství České Budějovice, Rudolfovská 88/202, 371 36 České Budějovice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky