Veřejná zakázka: Oprava LC Raitštajg

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00008791
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4013
Systémové číslo: P15V00004012
Evidenční číslo zadavatele: S928/2013/637
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 13.11.2013
Nabídku podat do: 25.11.2013 08:00
Otevírání obálek: 25.11.2013 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Raitštajg
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Opravovaná lesní cesta je strategickou vrstevnicovou odvozní cestou s celoročním využitím. Tato komunikace slouží k zpřístupnění celého oddělení 204 a 205. K celé části lesního komplexu má právo hospodaření státní podnik Lesy České republiky, Hradec Králové. Trasa lesní cesty je vedena po vrstevnici na jihovýchodní až východní straně vrchu Pecivál. Pro zajištění celoročního provozu bude při opravě kladen důraz především na dokonalé odvedení srážkové vody mimo těleso lesní cesty, a to především dokonalou obnovou stávajících stok kolem převážné části opravovaného úseku lesní cesty Raištajg. Téměř celý úsek stoky je v současné době maximálně zanesen, a tudíž vůbec neplní svou funkci. V několika případech je stoka přehrazena pařezy. Ty budou během opravy odstraněny a ponechány pod přilehlým svahem komunikace. Některé ze stok nejsou navíc v současné době opatřeny trubními propusty k převedení naakumulované srážkové vody na odlehlou stranu cesty a tím v nich během déle trvajících či intenzivních dešťů dochází k hromadění vody což má za následek podmáčení tělesa lesní cesty a následnou nestabilitu povrchu. Na těchto místech bude provedeno zřízení nových trubních propustů o průměru 60cm. Propusty budou zhotoveny z železobetonových trub a osazeny čely z lomového kamene zpevněného cementovou maltou. Nevyhovující propusty budou nahrazeny novými, popřípadě budou pouze opraveny. Stávající a vyhovující trubní propusty budou dokonale vyčištěny. Trasa lesní cesta bude osazena několika novými trubními sjezdy pro bezproblémové zpřístupnění lesních porostů. Trubní sjezdy budou zhotoveny z plastových trub o průměru 40cm. Oprava povrchu bude provedena v 5 úsecích, viz. konstrukční vrstvy. Na lesní cestě budou vyspraveny 2 skládky dřeva.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 972 064 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Písek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky s.p., Krajské ředitelství České Budějovice, Rudolfovská 88/202, 371 36 České Budějovice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky