Veřejná zakázka: Hlisník km 0,400-0,900

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00009426
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4105
Systémové číslo: P15V00004104
Evidenční číslo zadavatele: S951/2013/230
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 29.11.2013
Nabídku podat do: 09.12.2013 09:00
Otevírání obálek: 09.12.2013 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Hlisník km 0,400-0,900
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na udržovací práce neinvestičního charakteru. Údržba toku zahrnuje odtěžení štěrkových sedimentů z koryta toku Hlisník v úseku ř. km 0,400– 0,900 v celkovém objemu cca 855 m3. V rámci stavby bude vykáceno 100 m2 křovin a náletových dřevin a maximálně 6 ks stromů (smrk, olše) – podrobně viz str. 1 technické zprávy.
Vodní tok Hlisník je v km 0,400-0,900 souvisle upravený laťovými plůtky, kamennou rovnaninou a 2 srubovými stupni. Odtěžení štěrkových nánosů bude provedeno tak, aby nedošlo k poškození stávajících konstrukcí v toku. Práce budou prováděny podle navržené etapizace - viz bod 1 část E. projektové dokumentace.
Odtěžené nánosy budou přemístěny a uloženy do koryta řeky Morávky.

Zakázka bude zhotovena kompletně dle prováděcí projektové dokumentace: „Hlisník v km 0,400-0,900“, zpracované projekční firmou Lesprojekt Krnov s.r.o. Dále budou respektovány podmínky vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele.

Předmětné udržovací práce byly úředně povoleny na základě vydaného Sdělení Magistrátu města FM, OŽPaZ pod č.j. MMFM 131101/2013 ze dne 15. 11. 2013.

Zadavatelem předpokládaná hodnota zakázky bez DPH: 566 tis. Kč

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 566 370 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky