Veřejná zakázka: Rychnovský potok, ř.km 0,000-6,500 - vícepráce II - JŘBÚ

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00009508
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4113
Systémové číslo: P15V00004112
Evidenční číslo zadavatele: S956/2013/130
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 376365
Počátek běhu lhůt: 23.11.2013
Nabídku podat do: 25.11.2013 10:00
Otevírání obálek: 25.11.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rychnovský potok, ř.km 0,000-6,500 - vícepráce II - JŘBÚ
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Rychnovský potok, ř.km 0,000 – 6,500 - investice

1) SO 06 Výstavba dvou štěrkových přehrážek, km 1,513 – 1,609, vícepráce – z důvodu vývoje koryta od doby zpracování PD a pokračující eroze břehů koryta je nutné stabilizovat přechodové úseky mezi přehrážkami kamennou rovnaninou a dvěma příčnými prahy zděnými z lomového kamene.
2) SO 09 Oprava koryta 1,780 -1,920, vícepráce – vzhledem k prodloužení souběžné opěrné zdi komunikace ve správě SÚS, která byla realizována při odstraňování povodňových škod prováděných správcem komunikace po předání PD správci vodního toku, je nutné stabilizovat úsek koryta toku proti této prodloužené konstrukci, protože dochází k nepříznivému usměrnění proudění v korytě do neopevněného břehu koryta a vzniku břehových nátrží.
3) SO 10 Oprava koryta a zdi ř. km 1,920 – 1,990, vícepráce – z důvodu změny stavu koryta od doby zpracování PD vyvolané úpravou stávajícího zdiva v majetku pobřežníka (opěrná zeď u nemovitosti, u které bylo od doby zpracování PD vystavěno zavazovací křídlo - původně narušená pobřežní zeď bez zavazovacího křídla), je nutné vystavět přechodový úsek zdiva navazující stávající zdivo na nově budovanou gabionovou konstrukci. Vzhledem ke změnám koryta (eroze břehů) je nutno opevnit gabionovou konstrukci i z návodní strany přechodovým úsekem z kamenné rovnaniny do navázání na neupravenou část koryta toku.
4) SO 13 Přeložky sítí, vícepráce – Změny jsou způsobeny odlišnou hloubkou uložení sití. Ze stanoviska správce sítě ČD-Telematika a.s. č.j. 5907/2011-Če ze dne 15.3.2011 v PD, kde správce sítě konstatoval, že „…společnost ČD Telematika a.s. považuje veškeré činnosti spojené s přeložkou či manipulací s jí provozovaným kabelovým majetkem za nezadatelné. Tyto činnosti je oprávněna provozovat pouze ČD - ČD-Telematika a.s….“ vyplývá, že uvedené vícepráce na přeložce je nutné provést přes společnost oprávněnou správcem sítě.

Rychnovský potok, ř.km 0,000 – 6,500 – opravy

1) SO 08 Oprava koryta km 1,612 – 1,762, vícepráce - z důvodu změny vývoje koryta od doby zpracování PD došlo k zhoršení technického stavu stávajících konstrukcí, které měly být podezděny. Stav zdí hrozil zřícením a tyto konstrukce budou opraveny jako nové zdivo.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 577 736 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Děčín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Ohře
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST Teplice, Dr. Vrbenského 2874/1, 41501 Teplice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky