Veřejná zakázka: Sibudov km 1,600 - 2,350 PD+AD

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00009926
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4179
Systémové číslo: P15V00004177
Evidenční číslo zadavatele: S951/2013/243
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 13.12.2013
Nabídku podat do: 23.12.2013 10:00
Otevírání obálek: 23.12.2013 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sibudov km 1,600 - 2,350 PD+AD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování projektové dokumentace akce: „Sibudov km 1,600 – 2,350“ v k.ú. Malenovice.
Trasa úpravy by měla vést současným korytem toku. Bude zajištěna stabilizace nivelety dna koryta a břehů a současně bude zajištěna průtočnost s návazností na koryto mimo řešený úsek.
K navrženému technickému řešení úpravy daného úseku toku v rámci vyhotovení projektové dokumentace (v podrobnosti pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, stavební řízení a dokumentace pro provádění stavby) bude vytvořen podklad pro majetkoprávní vypořádání akce. Podkladem pro vytvoření dokumentace bude projektová dokumentace pro územní řízení Sibudov km 1,640-2,008, vypracovaná firmou LB projekt water of engineering s.r.o. v květnu 2011.

V rámci projekčních prací bude zpracována:
1. Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)
2. Projektová dokumentace pro stavební řízení (DSP)
3. Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Bližší údaje k požadavkům zadavatele na zpracování předmětné projektové dokumentace jsou uvedeny v zadávacím listu projekčních prací ze dne 26.11.2013.

Součástí této zakázky je rovněž následný výkon autorského dozoru projektanta na této stavbě v předpokládaném rozsahu uvedeném v bodu 11 této výzvy.
Místo plnění: k. ú. Malenovice, obec Malenovice, okres Frýdek-Místek, kraj Moravskoslezský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 450 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky