Veřejná zakázka: BP Bučinský potok 1,420 – 3,476, PP Vltavy 04 v ř. km cca 317,7 Od Křížového vrchu ř. km 0,000 – 2,055 a Jedlový potok ř. km 2,282 – 2,957 - BP

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000275
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4293
Systémové číslo: P15V00004289
Evidenční číslo zadavatele: 954/2014/004
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 21.01.2014
Nabídku podat do: 30.01.2014 09:30
Otevírání obálek: 30.01.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Bučinský potok 1,420 – 3,476, PP Vltavy 04 v ř. km cca 317,7 Od Křížového vrchu ř. km 0,000 – 2,055 a Jedlový potok ř. km 2,282 – 2,957 - BP
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
1. Jedná se o úpravu břehového porostu na vodním toce Bučinský potok. Na úseku v ř. km. 2,420 – 3,476 dojde k odstranění stromů na březích koryta, zasahujících do průtočného profilu potoka. Pomístné husté porosty stromů zhoršují odtokové poměry a přispívají k poškození opevnění kamenným štětem ve dně i v patkách svahu. Zachycené plaveniny tvoří překážky v toku a zamezují řádnému průtoku vody zejména při povodňových průtocích. Břehovým porostem je dřevinný porost rostoucí na břehu koryta.

Po odstranění stromů následné dojde k odvětvení dřevin, rozmanipulování dřevní hmoty.

V zájmovém území je nutno při realizaci záměru chránit ponechané dřeviny před poškozením dle příslušných norem.


Práce budou provedeny dle přiloženého projektové dokumentace “BP Bučinský potok 2,420 – 3,476“, vypracované Ekoservis s.r.o., výzkumné středisko krajinné ekologie, autorizovaný projektant Ing. Václav Škopek.

2. Jedná se o úpravu břehového porostu na vodním toce PP Vltavy 04 v ř. km cca 317,7 Od Křížového vrchu. Na neupraveném úseku v ř. km. 0,000 – 0,176 (od ústí do Vltavy k silničnímu propustku Kaplické ulice) a v úseku nad zahradou p.č. KN 416/8 k místu napojení v ř.km 1,480 – 2,055. Na obou úsecích se jedná o odstarnění stromů na březích koryta, zasahující do průtočného profilu potoka. Pomístné husté porosty stromů zhoršují odtokové poměry a přispívají k poškození opevnění kamenným štětem ve dně i v patkách svahu. Zachycené plaveniny tvoří překážky v toku a zamezují řádnému průtoku vody zejména při povodňových průtocích. Břehovým porostem je dřevinný porost rostoucí na břehu koryta, na pobřežních pozemcích podél koryta, na vnější straně břehové čáry nebo na pozemku, na kterém leží samotné koryto toku.

Po odstranění stromů následné dojde k odvětvení dřevin, rozmanipulování dřevní hmoty.

V zájmovém území je nutno při realizaci záměru chránit ponechané dřeviny před poškozením dle příslušných norem.


Práce budou provedeny dle přiloženého projektové dokumentace “ BP PP Vltavy 04 v ř. km cca 317,7 Od Křížového vrchu ř. km 0,000 – 2,055“, vypracované Ekoservis s.r.o., výzkumné středisko krajinné ekologie, autorizovaný projektant Ing. Václav Škopek.

Společná vyjádření pro Bučinský potok a PP Vltavy 04 v ř.km 317,7 Od Křížového Vrchu:
Nutno řídit se podmínkami všech vydaných vyjádření.
Na stavbu byly vydány:
- MěÚ Český Krumlov č.j. MUCK 10401/2013/OŽPZ/Ra
- Město Vyšší Brod č.j. MEUVB-0836/2013-ZP
- Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací č.j. 538678/13
- Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací č.j. 538709/13
- Vyjádření e-on o existenci plynárenského zařízení č.j. 2608/13
- Vajádření Čevak a.s. č.j. O13010005836
- ČRS Jihočeský územní svaz č.j. 276/13
- Vyjádření k žádosti o udělení souhlasu se vstupem na pozemky – Biotop s.r.o.
- Žádost o udělení souhlasu se vstupem na pozemky – Seap s.r.o.
- Žádost o udělení souhlasu se vstupem na pozemky – Město Vyšší Brod
- Udělení souhlasu se vstupem na pozemky – Stanislav Pavelec
- Rozhodnutí- závazné stanovisko se zásahem do VKP MěÚ Český Krumlov č.j.: MUCK 65500/2013/OŽPZ/Fo
- Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les LCR954/000041/2014


Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené ve výše uvedených stanoviscích a vyjádřeních.


3. Jedná se o úpravu břehového porostu na dvou úsecích upraveného koryta Jedlového potoka v ř. km 2,282 – 2,580 a 2,700 – 2,957. Na úseku v ř. km 2,580 – 2,700 je koryto toku neupravené. Při navrhované údržbě se jedná o pomístné odstranění stromů na březích koryta zasahující do průtočného profilu, které zhoršují odtokové poměry a přispívají k poškození opevnění kamenným štětem a polovegetačními tvárnicemi zejména v patkách svahu. Na nich zachycené plaveniny tvoří překážky v toku a zamezují řádnému odtoku vody zejména při povodňových průtocích. Břehovým porostem je dřevinný porost rostoucí na břehu koryta, na pobřežních pozemcích podél koryta, na vnější straně břehové čáry nebo na pozemku, na které leží samotné koryto.

Po odstranění stromů následné dojde k odvětvení dřevin, rozmanipulování dřevní hmoty.

V zájmovém území je nutno při realizaci záměru chránit ponechané dřeviny před poškozením dle příslušných norem.


Práce budou provedeny dle přiloženého projektové dokumentace “Jedlový potok ř. km 2,282 – 2,957 - BP“, vypracované Ekoservis s.r.o., výzkumné středisko krajinné ekologie, autorizovaný projektant Ing. Václav Škopek.

Nutno řídit se podmínkami všech vydaných vyjádření.
Na stavbu byly vydány:
-Vyjádření orgánu ochrany přírody k úpravě břehového porostu Jedlového potoka v km 2,282 – 2,957 v k.ú. Volary č.j. SZ NPS 01854/2013 – NPS 02163/2013
-Vyjádření k existenci sítí Město Volary č.j. MUVOL00649/2013
-Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací č.j. 538459/13
- Vyjádření e-on o existenci plynárenského zařízení č.j. 2606/13
- ČRS Jihočeský územní svaz č.j. 276/13
-Žádost o udělení souhlasu se vstupem na pozemky DJK s.r.o.
- Rozhodnutí k zásahu do VKP zn.: SZ NPS 06628/2013/3 – NPS 07311/2013
- Oznámení o kácení dřevin LCR954/000043/2014

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 258 434 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, 25601 Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky