Veřejná zakázka: BP Jílecký potok 0,000 – 2,450 ř.km

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000278
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 4294
Systémové číslo: P15V00004290
Evidenční číslo zadavatele: 954/2014/006
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 21.01.2014
Nabídku podat do: 30.01.2014 08:30
Otevírání obálek: 30.01.2014 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Jílecký potok 0,000 – 2,450 ř.km
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o úpravu břehového porostu na vodním toce Jílecký potok. Na úseku v ř.km. 0,000 až 2,450 dojde k odstranění vyvrácených kmenů, padlých trouchnivějících stromů a organických naplavenin. Dále budou odstraněny některé stojící stromy, které zasahují do průtočného profilu toku nebo jsou proschlé a mohou ohrozit pádem nemovitosti.

Celkový počet odstraňovaných dřevin viz. výkaz výměr.
Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a vzrostlých keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu, ohrožení nebo poškození přilehlých objektů a budov.

Dřevní hmota náležící vlastníkovi pozemku, jímž jsou Lesy ČR, s.p., bude zhotovitelem akce odkoupena za ceny níže uvedené.
Součástí nabídky bude cena surového dříví za m3 - surových kmenů v celých délkách – za kterou bude realizován prodej této dřevní hmoty zhotoviteli. Minimální nabídková cena za dříví je stanovena dle druhu dřevin takto: vrby 250,-Kč, měkké listnaté 450,- Kč a jehličnaté 650,- Kč, tvrdé listnaté 1000,- Kč. Ceny jsou uvedeny za m3 bez DPH
V terénu byly všechny dřeviny navržené ke kácení označeny reflexní barvou.
Vstupy na pozemky jsou odsouhlaseny uživateli pozemků za podmínky uvedení pozemků do původního stavu.
Akce byla ohlášena na Městském úřadě Český Krumlov ze dne 10. 1. 2014.
Na stavbu byly vydány:
- Vyjádření KÚ JK č.j. KUJCK 61498/2013 OZZL
- souhlas ZD Mojné
- souhlas Ing. Jana Jakešová
- souhlas obec Mirkovice
- souhlas Ing. Miluše Fleyberková
- souhlas Golf Club ČK a.s.
- souhlas ZEMOS Zubčice s.r.o.
- vyjádření o existenci sítí – Telefonica Czech republic, a.s.
- vyjádření o existenci sítí – ČEZ Distribuce, a.s.
- vyjádření o existenci sítí – E.ON, s.r.o. elekt. síť č.j. H18585 – Z051336791
Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené ve výše uvedených stanoviscích a vyjádřeních.
Doplňující informace ke zveřejnění:
Akce byla zrušena ve chvíli, kdy bylo zjištěno, že se dané lokality týkají církevní restituce.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 204 643 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, 25601 Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků