Veřejná zakázka: BP Tymákovský potok ř. km 0,000 – 1,200

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000279
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4295
Systémové číslo: P15V00004291
Evidenční číslo zadavatele: 954/2014/007
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 23.01.2014
Nabídku podat do: 03.02.2014 09:30
Otevírání obálek: 03.02.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Tymákovský potok ř. km 0,000 – 1,200
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky:
Řešený úsek Tymákovského potoka se nachází v zastavěném území osady Sedlec (část města Starý Plzenec). Řešený úsek potoka v délce 1200 m (km 0,000 – 1,200) protéká osovou částí zástavby osady Sedlec a leží mezi soutoky Tymákovského potoka s Lhůteckým potokem a s řekou Úslavou. V řešeném úseku porostního doprovodu potoka jsou navrženy zásahy z hlediska druhové a prostorové struktury porostů, popř. jiná výchovná pěstební opatření.
Mezi evidovanými dřevinami s inv. č. 6-8 (vlastník pozemku J. Matušková) a inv. č. 20-21 (vlastník pozemků Město Starý Plzenec) byly zjištěny porosty silně invazivního a nebezpečného bolševníku velkolepého. Jmenovaný taxon může být velmi nebezpečným zdrojem další silné invaze do hypsometricky nižších úseků vodního toku (šíří se vodou a na pneumatikách), a proto je ho nutné z dané lokality trvale odstranit!
V celé délce řešeného úseku byly na obou březích Tymákovského potoka samostatně zaevidovány odmírající, odumřelé (suché) exempláře stromů a dřevin ve špatném zdravotním a pěstebním stavu (tj. výrazně šikmé stromy, stromy se sníženou statickou stabilitou apod.), které jsou navrženy ke kácení, popř. pouze k částečnému kácení. U některých vybraných stromů je navrženo pouze odstranění některé části stromu tak, aby se zajistila statická stabilita jedince nebo zlepšil jeho zdravotní stav z hlediska dlouhodobé perspektivy. Jedná se hlavně o převážně neperspektivní (podvládné, olámané), výrazně šikmé nebo suché exempláře vrb křehkých s deformovanými korunami a olší lepkavých. K odstranění je navrženo 39 ks stromů.
Z koryta je dále nutné odstranit veškeré naplaveniny a odpad organického původu a odstranit (vytrhnout) kořeny stromů a dřevinných porostů (křovin), které přímo zasahují do koryta potoka, aby byla zajištěna jeho průtočnost při povodňových průtocích.
Kácení převážné většiny dřevin bude prováděno klasickým způsobem, kromě vrby s inv. č. 25, která musí být z bezpečnostních důvodů pokácená postupně (shora dolů). Tato vrba je nakloněna nad halu v areálu firmy SERW s.r.o. Sedlec 42.
U lípy s inv. č. 15 je potřeba přizpůsobit kácení procházejícímu nadzemnímu kabelovému vedení el. vedení NN do 1kV.
Při kácení dřevin zasahujících nad místní veřejné komunikace zabezpečí realizační firma jen krátkodobé omezení přístupu. Nejsou nutné žádné uzavírky komunikací.
V zájmovém území je nutné při realizaci záměru chránit všechny ponechané dřeviny před poškozením dle příslušných norem (ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích). Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivitu.
Pařezy kácených stromů budou ponechány na místě. Pařez vrby křehké rostoucí v korytě potoka bude odstraněn i s kořeny (nutno vytrhnout!).
V ploše ostatních dřevinných vegetačních prvků je v rámci údržby břehového porostu navrženo ke kácení celkem 631 m2 v různém stupni zápoje (s ponecháním pařízků 526 m2, s odstraněním pařízků a kořenů 105 m2).
Na horním úseku nutno vyklidit cca 62 m2 organického odpadu, aby se nedostal do toku. Současně bude z břehových porostů na dolním úseku odstraněn starý chrást ze dřevin, případně i organické naplaveniny z koryta na ploše cca 56 m2.
Při realizaci opatření je zároveň nutné dbát na provozní bezpečnost!
Kácené kmeny, keře i větve z kácených stromů (do průměru 7 cm) budou odstraněny z porostu a přemístěny na plochu zařízení staveniště a protokolárně předány vlastníkům pozemků.

Práce budou provedeny dle přiloženého projektové dokumentace „Tymákovský potok ř. km 0,000 – 1,200“, vypracované Geo Vision s.r.o., Chodovická 472/4, 193 00 Praha 9, Pracoviště: Částkova 73, 326 00 Plzeň; odpovědný řešitel: RNDr. Ing. Miroslav Hájek – autorizovaný projektant územních systémů ekologické stability (ČKA 03 284); Ing. Tereza Tomanová – autorizovaný architekt pro obor zahradní a krajinářská architektura (ČKA 0, 363); řešitelský tým: RNDr. Ing. Miroslav Hájek, Ing. Tereza Loudová, Bc. Jan Sláma.

Nutno řídit se podmínkami všech vydaných vyjádření.
Na údržbu byly vydány:
- Povolení ke kácení dřevin při údržbě břehových porostů vydané Městským úřadem Starý Plzenec, odbor životního prostředí dne 29.11.2013 pod zn. 2846/2013/MěÚSP/ZP
- Sdělení pro investora vydané Magistrátem města Plzně – Odbor životního prostředí ze dne 2.12.2013 pod č.j. MMP/225151/13
- Stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku „Tymákovský potok“ (ř. km 0,000 – 1,200) vydané Magistrátem města Plzně – Odbor životního prostředí ze dne 3.12.2013 pod zn. MMP/225146/13/3
- Vyjádření správce povodí Údržba břehového porostu Tymákovského potoka – Sedlec vydané Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka ze dne 22.11.2013 pod zn. 58211/2013/342/Ron SP-2013/14882
- Vyjádření Českého rybářského svazu, Západočeský územní svaz Plzeň ze dne 3.10.2013 pod zn. 875/13
- Vyjádření rybářského svazu, místní organizace Šťáhlavy č. p. 653 ze dne 17.10.2013
- Souhlasy vlastníků se vstupem na pozemek a následnou údržbou dřevinných porostů:
- SERW, spol. s.r.o., Sedlec 42, 332 02 Starý Plzenec
- Jiřina Matušková, Hačka 112, 281 63 Černé Voděrady
- MgA. Zdeňka Ledvinová, Čelakovského 1007, 332 02 Starý Plzenec
- Zdeňka Korbelíková, Sedlec 68, 332 02 Starý Plzenec
- FOCUS INVEST, uzavřený investiční fond, a.s., Brojova 2113/16, 326 00 Plzeň
- Ing. Věra Chrastilová, Sedlec 216, 332 02 Starý Plzenec
- Ing. Stanislav Kočandrle, Sedlec 201, 332 02 Starý Plzenec
- Kočandrlová Božena, Sedlec 25, 332 02 Starý Plzenec
- Město Starý Plzenec, Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec
- Ing. JUDr. Vladimír Väter, Jílovská 1151/43, Braník, 147 00 Praha
- Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 10.9.2013 pod zn. 0100199806
- Vyjádření ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 10.9.2013 pod zn. 0200138678
- Vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s. ze dne 10.9.2013 pod č.j. 653999/13
- Vyjádření RWE, a.s. ze dne 10.9.2013 pod zn. 5000837025
- Vyjádření Kanalizace a Vodovody Starý Plzenec, a.s. ze dne 11.9.2013 pod zn. 179/2013
Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené ve výše uvedených stanoviscích a vyjádřeních.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 295 352 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, 25601 Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky