Veřejná zakázka: BP Kábovský potok ř. km 0,750 – 0,950

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000359
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4315
Systémové číslo: P15V00004311
Evidenční číslo zadavatele: 954/2014/008
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 21.01.2014
Nabídku podat do: 30.01.2014 11:30
Otevírání obálek: 30.01.2014 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Kábovský potok ř. km 0,750 – 0,950
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky:
Při údržbě břehových porostů budou odstraněny všechny nevhodné dřeviny – bude provedeno kácení suchých, poškozených a provozně nebezpečných stromů a dřevin vrostlých do koryta vodního toku, které brání přirozenému volnému odtoku povrchových vod, v korytě na drobném vodním toku Kábovský potok v k. ú. Kornatice, následné odvětvení dřevin, rozmanipulování dřevní hmoty.
U samotně evidovaných stromů jsou ke kácení navrženy výrazně šikmé, odumírající (odumřelé) a provozně nebezpečné exempláře s celkově sníženou statickou stabilitou. Ke kácené je navrženo celkem 16 stromů nebo jejich zbytkových částí.
Kácení vzrostlých dřevin bude prováděno postupně, tj. nejspíše lezeckou technikou, protože situace neumožňuje příjezd plošiny. Pařezy kácených stromů budou ponechány na místě.
Pouze pařez vrby křehké inv. č. 12 rostoucí v břehu koryta potoka budou odstraněny i s kořeny (nutno odřezat, odsekat, vytrhnout).
V ploše ostatních dřevinných vegetačních prvků je v rámci údržby břehového doprovodu navrženo ke kácení celkem 109 m2 v různém stupni zápoje (s ponecháním pařízků 69 m2, s odstraněním pařízků a kořenů 40 m2.
Současně budou z koryta vodního toku odstraněny organické naplaveniny a komunální odpad s uložením na skládku odpadů (Němčičky u Rokycan) – celkem cca 5 m2oplocení, tj. cca do 2 m2.
Při realizaci pěstebních opatření je zároveň nutné dbát na provozní bezpečnost!
Kácené kmeny, keře i větve z kácených stromů (do průměru 7 cm) budou odstraněny z porostu a
přemístěny na plochu staveniště nebo předány vlastníkům pozemků.
Při kácení dřevin nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů ani
jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu.

Zásahy do koryta vodního toku bude nezbytné posoudit z hlediska výskytů zvláště chráněného živočicha (především raka). V úvahu také musí být vzata existence „vlhkého“ lokálního biokoridoru.
Práce budou provedeny dle přiloženého projektové dokumentace „Kábovský potok ř. km 0,750 – 0,950 chatová oblast Mydlná“, vypracované Geo Vision s.r.o., Chodovická 472/4, 193 00 Praha 9, Pracoviště: Částkova 73, 326 00 Plzeň; odpovědný řešitel: RNDr. Ing. Miroslav Hájek – autorizovaný projektant územních systémů ekologické stability (ČKA 03 284); Ing. Tereza Tomanová – autorizovaný architekt pro obor zahradní a krajinářská architektura (ČKA 0, 363); řešitelský tým: RNDr. Ing. Miroslav Hájek, Ing. Tereza Loudová, Bc. Jan Sláma.

Nutno řídit se podmínkami všech vydaných vyjádření.
Na údržbu byly vydány:
- Povolení ke kácení dřevin rostoucí mimo les na akci: Kábovský potok ř. km 0,750 – 0,950 chatová oblast Mydlná vydané obcí Kornatice dne 20.11.2013 pod zn. 46/2013
- Vyjádření k zásahu do významného krajinného prvku vydané Městským úřadem Rokycany, odborem životního prostředí dne 9.10.2013 pod zn. MeRo/5031-1/OŽP/13
- Sdělení k projektové dokumentaci Údržba břehového porostu Kábovského potoka vydané Městským úřadem Rokycany, odbor životního prostředí ze dne 6.11.2013 pod zn. MeRo/5419/OŽP/13
- Vyjádření Českého rybářského svazu, Západočeský územní svaz Plzeň ze dne 3.10.2013 pod zn. 875/13
- Vyjádření rybářského svazu, místní organizace Šťáhlavy č. p. 653 ze dne 17.10.2013
- Vyjádření k možnému zásahu do biotopu zvláště chráněných druhů živočichů při údržbě břehového porostu na toku Kábovského potoka v ř. km 0,750 – 0,950 v k.ú. Kornatice vydané Krajským úřadem Plzeňského kraje, odbor životního prostředí dne 10.12.2013 pod zn. ŽP/12908/13
- Vyjádření správce povodí Údržba břehového porostu Kábovského potoka – Kornatice vydané Povodím Vltavy, státní podnik, závod Berounka dne 22.11.2013 oid zn. 58531/2013/342/Ron SP-2013/14922
- Souhlasy vlastníků se vstupem na pozemek a následnou údržbou dřevinných porostů:
- Dipl. tech. Jan Chocholka a Miloslava Chocholková (SJM)
- Václav Vopat a Silva Vopatová (SJM)
- Ivan Blažek
- Jiří Lavička
- Mgr. Jitka Valtrová
- obec Kornatice
- Zdeněk Kobza a Alena Kobzová
- Jiří Chlum
- Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 10.9.2013 pod zn. 0100199728
- Vyjádření ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 10.9.2013 pod zn. 0200138616
- Vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s. ze dne 10.9.2013 pod č.j. 653846/13
- Vyjádření RWE, a.s. ze dne 10.9.2013 pod zn. 5000836891
Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené ve výše uvedených stanoviscích a vyjádřeních.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 149 608 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, 25601 Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky