Veřejná zakázka: Rekonstrukce lesní cesty Žíznivá

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000420
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4330
Systémové číslo: P15V00004326
Evidenční číslo zadavatele: S928/2014/015
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 31.01.2014
Nabídku podat do: 12.02.2014 10:00
Otevírání obálek: 12.02.2014 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce lesní cesty Žíznivá
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Rekonstrukce lesní cesty „ŽÍZNIVÁ“, dle ČSN 73 61 08 se jedná o úpravy lesní cesty zlepšující parametry stávající cesty na kategorii 2L 4,0/30. Z hlediska financování se jedná dle daňového zákona č. 586/1992 Sb. o investiční náklady. Dle zatřídění JKSO je kód 822 27 22, dle SKP (CZ-CC) 211 219, klasifikace 311 000.
Cesta je vedena pod inventárním číslem 290 070.
Trasa prochází po parcele č. 1064/10 (pozemek plnící funkci lesa), právo hospodařit s majetkem státu mají Lesy České republiky, s.p. (investor akce).
Na sousedících lesních parcelách mají též právo hospodařit Lesy České republiky, s.p.
Stávající lesní cesta kategorie 3L 3,5/15 je jen pomístně zpevněna. Podloží cesty je tvořeno organickým pokryvem (mělká rašelina), pod touto vrstvou je hlinitá, velmi zvodnělá zemina. Dle metodiky Mze (Technická doporučení pro lesní dopravní síť lze podložní zeminu klasifikovat jako písčitou hlínu a vodní režim jako velmi nepříznivý – kapilární). Pro lepší únosnost pláně je proto nutné položit na očištěný povrch geotextilii (min. únosnost 14/14 kN, š = 4,5 m, přesahy při napojení 2 m) a zřídit násyp z kamenité lomové skrývky (min. krytí geotextilie 40 cm).
V úseku km 0,0 – 0,050 a 0,680 – 0,725 se zřídí vozovka bez geotextilie , avšak s podkladem z makadamu o síle 30 cm (zakalení ŠD 0 – 32 mm, tl. 10 cm). V ostatní trase pak obrusná vrstva bude ze štěrkodrti frakce 0 – 63 cm o tloušťce 20 cm po zhutnění. Vozovka se zpevní a zakalí vrstvou lomové prosívky (35 kg/m2). Zpevnění podél skládky km 0,005 – 0,045 se provede z makadamu tl. 20 cm, zakalení ŠD 10 cm.
Délka 725 m, šířka kalené vozovky 3,0 m, krajnice 2 * 0,5 m má stejnou konstrukci jako vozovka (štěrkodrť + prosívka).
Odvodnění je jen zčásti otevřeným příkopem, v trase se osadí 6 propustků s nutnou úpravou příkopů (viz. tab. T – II výkazu výměr).
I přes zesílení konstrukce vozovky projektant nedoporučuje využívat cestu v období nepříznivých klimatických podmínek, štěrkový kryt je při saturaci vodou méně únosný. Důležitou podmínkou je též řádné zhutnění krytu vozovky, minimální hodnota modulu deformace z druhého zatěžovacího cyklu má být Edef.2 = 120 MPa
Postup úprav:
- odstraní se pařezy, sejme se lesní harabanka
- upraví se příkopy, položí se trubní odvodnění
- položí se geotextilie (km 0,050 – 0,680), provede se návoz lomové skrývky kamenité (některé hospodářské sjezdy se též upraví tímto návozem – tab. T-III)
- položí se vozovka včetně kalících vrstev
- zřídí se zpevnění sjezdů a skládky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 290 334 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jindřichův Hradec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Samaritská 16, 301 00 Plzeň

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky