Veřejná zakázka: HB PP Jestřebického p. od Jedlé v ř.km 0,000-1,750

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000436
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4339
Systémové číslo: P15V00004335
Evidenční číslo zadavatele: S954/2014/007
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 13.02.2014
Nabídku podat do: 24.02.2014 10:00
Otevírání obálek: 24.02.2014 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: HB PP Jestřebického p. od Jedlé v ř.km 0,000-1,750
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky:
Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce investičního charakteru. V sedmi úsecích bude provedena stabilizace podemletého břehu kamenným záhozem, v jednom úseku bude svah dosypán a zhutněn vytěženou zeminou. V ř. km 0,953 bude zhotovena dřevěná srubová přehrážka. Na toku bude rozmístěno 5 ks příčných dřevěných prahů. Výtoky na prvních třech propustcích od soutoku budou zprůchodněny betonovým prahem s kamenným zásypem. Celková délka řešeného úseku je 1 757 m, začátek úpravy je na soutoku s Jestřebickým potokem. Zakázka bude zhotovena kompletně dle prováděcí projektové dokumentace „„HB PBP Jestřebického p. od Jedlé v ř. km 0,000 – 1,750“ vypracované autorizovanou projekční firmou Agroprojekce Litomyšl s.r.o., Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto. Dále dle podmínek stanovených:
• ve stavebním povolení, vydaným Městským úřadem Světlá nad Sázavou, odborem životního prostředí, pod č. j.: MSNS/5023/2013/OŽP-6 ze dne 12.8.2013, které nabylo právní moci dne 29.8.2013
• vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínek zadavatele:
- souhlas MěÚ Ledeč nad Sázavou, OV,ÚP a ŽP, č.j. 4502/2013/OVZP-OdVUP-2 ze dne 27.2.2013
- koordinované stanovisko MěÚ Světlá nad Sázavou, č.j. MSNS/19144/2012/OŽP ze dne 15.11.2012;
- závazné stanovisko MěÚ Světlá nad Sázavou, č.j. MSNS/1942/2013/OŽP ze dne 5.2.2013;
- stanovisko Povodí Vltavy, s.p., č.j. 64467/2012-242/Ma ze dne 6.12.2012;
- vyjádření spol. Telefónica Czech Republic, a.s., č.j. 128864/12 ze dne 27.7.2012;
- vyjádření spol. ČEZ Distribuce, a.s., č.j. 0100191277 ze dne 14.8.2013;
- vyjádření spol. ČEZ ITC Services, a.s. ze dne 7.8.2012;
- stanovisko RWE, č.j. 5000668171 ze dne 9.8.2012;
- vyjádření MERO ČR, a.s., č.j. 2012/07/1850 ze dne 27.7.2012;
- souhlas Obce Kožlí s uložením zeminy č.j.763/2012 ze dne 30.11.2012;
- souhlas vlastníků pozemků se stavbou;
- souhlas LČR, s.p., Lesní správa Ledeč nad Sázavou ze dne 22.10.2012 a 11.2.2013;
- vyjádření ČRS MO Ledeč nad Sázavou. ze dne 20.11.2012
Práce, které budou provedeny v rozporu s některým vyjádřením, stanoviskem nebo rozhodnutím, nebudou investorem stavby převzaty.

Místo plnění: Chřenovice, Jedlá, Dobrá Voda u Jedlé

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 788 297 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Havlíčkův Brod

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Samaritská 16, 301 00 Plzeň

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky