Veřejná zakázka: LC Prostřední

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000451
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4343
Systémové číslo: P15V00004339
Evidenční číslo zadavatele: S936/2014/018
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 492279
Počátek běhu lhůt: 29.03.2014
Nabídku podat do: 15.04.2014 10:00
Otevírání obálek: 15.04.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Prostřední
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava a TZ lesní cesty.
1L – 3,0/30
skladba vozovky: podklad z hrubého drceného kameniva, vozovka z PMH
Cesta je vybavena pouze několika málo nezpevněnými hospodářskými sjezdy, nemá v celé své délce výhybnu a ani zpevněnou skládku dřevní hmoty! Tyto objekty budou, po domluvě s revírníkem, na vhodných místech dobudovány. Stávající propusty jsou rozpadlé nebo nevyhovující svým DN, nezvládají převádět vodu z pramenišť nad cestou a ta ji poškozuje, cestu bude nutné v obloucích rozšířit a to včetně podkladu a dobudovat nové příkop, skládky a výhybny.
Komunikace v příčném řezu:
Současná šířka vozovky je 3,0 až 3,5 m, s rozšířením ve sjezdech v ZÚ a KÚ. Cesta bude v této šíři obnovena. Příčný sklon povrchu cesty je navržen jednostranný, zleva doprava, v souladu s ČSN 736108 – tj. 3 %. Vzorový příčný řez je uveden v příloze C.3. Příčné řezy pro jednotlivé typické úseky cesty jsou uvedeny v příloze C.4.
Směrové vedení trasy:
Není navržena žádná změna směrového průběhu trasy cesty.
Oprava vozovky:
Ze stávající vozovky pomístně vyčnívají balvany, jejich výčnělky je nutné nejdříve odtěžit (hornina třídy 7, celkově v množství cca 6,0 m3 na celou cestu), a to do úrovně nivelety stávající vozovky. Od začátku úprav km 0,000 až po konec úprav km 2,678 bude stávající štěrková vozovka rozryta v celé šíři a délce. Následně bude provedena úprava příčného profilu vozovky s doplněním kameniva v množství 0,10 m3/m2 a to v celém úseku a šíři cesty.Na takto upravený podklad bude v celé délce a šířce cesty vyhotovena nová vozovka z penetračního makadamu hrubého (dále jen PMH) o tloušťce 100 mm, nakonec bude vozovka z nového PMH opatřena udržovacím asfaltovým nátěrem s posypem v množství 1,80 kg/m2 a uzavíracím asfaltovým nátěrem s posypem v množství 1,25 kg/m2.
Odvodnění tělesa cesty:
a) podélné odvodnění:
Budou pročištěny všechny stávající podélné odvodňovací příkopy podél cesty, ty budou čištěny strojně, dále budou čištěny všechny odtokové odvodňovací příkopy od TP. Čištění příkopů je v rozsahu 0,15 až 0,50 m3 / 1 m délky příkopu. b) odvodnění povrchu – svodnice, rigoly:
Odvodnění povrchu cesty bude zajištěno jednostranným příčným sklonem 3 %, kdy srážková voda bude odtékat z povrchu vozovky ze svahu dolů. Tam kde zvýšená krajnice brání přirozenému odtoku vody z vozovky, bude odstraněna v celém rozsahu (šířce i délce), ještě před pokládkou vozovk z PMH 10. V cestě se nachází ocelové svodnice, ty budou před rozoráním vozovky vyzvednuty tak, aby se nepoškodily a odloženy mimo cestu, aby nepřekážely. Při zřizování nové vozovky z PMH 10 budou znovu do cesty osazeny, jejich počet je nedostatečný, takže budou doplněny o další svodnice. Parametry a způsob osazení svodnice viz příloha C.5.9., počet svodnic a místo jejich osazení je uveden v příloze C.6. Tab. 7. Aby se zabránilo přítoku srážkových vod z některých vedlejších cest napojených na LC „Prostřední“, budou na nich zřízeny dlážděné přejezdné rigoly z lomového kamene (dále jen LK) osazeného do betonového lože s vyspárováním, které mají ve dně osazenou ocelovou svodnici, parametry a způsob provedení viz příloha C.5.10. Místo osazení rigolů viz příloha C.2. Situační náčrt – popis prací, nebo budou zřízeny zemní svodnice ve štěrkové vozovce, parametry a způsob provedení viz příloha C.5.11. Místo osazení rigolů viz příloha C.2. Situační náčrt – popis
prací
c) příčné odvodnění – trubní propustky:
V trase cesty se nachází pod cestou nebo na HS stávající trubní propusty (dále jen TP) z ocelových nebo železobetonových (dále jen ŽB) rour o různých DN bez čel nebo s čely z LK na maltu cementovou (dále jen MC), některé mají na vtoku jímku z LK. Kromě těchto TP se v cestě nachází propustky z kamenných překladů vyskládaný nasucho. TP, které nevyhovují svou délkou, technickým stavem nebo DN, budou vybourány, a to včetně čel a budou odvezeny a uloženy na řízenou skládku. V jejich místě budou zřízeny nové TP z rour železobetonových s čely z LK na MC, čela budou zakončena „římsou“ z plochých kamenů s vyspárováním. Někde budou čela na vtoku rovnoběžná, někde lomená a někde lomená s bezpečnostním přelivem směřující vodu do příkopu za čelem (to aby nevytékala voda při naplnění kapacit TP na cestu). Jaký bude zvolen typ čela, záleží na tom, jakým způsobem je potřebné vodu, vzhledem ke konfiguraci terénu do TP nasměrovat, na výtoku pak budou čela vždy rovnoběžná s osou komunikace.
Před vtokovým čelem bude zřízena dlažba z LK do betonového lože s vyspárováním, která bude zakončena pasem z LK, též se někdy nazývá zajišťovací práh, jedná se vlastně o kámen osazený na výšku („kant“) do betonového lože, kterým je dlažba zakončena aby nedocházelo k jejímu vylamování. Vydlážděny budou všechny přítokové příkopy (můžou být až tři) v délce celého čela. Výtok z TP bude zajištěn dlažbou z LK do betonového lože s vyspárováním, která bude mít délku 1,5 m a bude zajištěna pasem z LK do betonového lože, Způsob provedení úprav jednotlivých TP v trase je uveden v příloze C.2. Situační náčrt – popis prací a v tabulce č. 6 přílohy C.6. Způsob zhotovení a osazení TP viz příloha C.5.1. až C.5.7.
c) příčné odvodnění – drenáž:
V km 2,409 je těleso cesty saturované vodou, nelze zde zřídit TP a proto zde bude provedena příčná drenáž. Způsob provedení drenáže viz. příloha C.5.9.
9. Úpravy skládek, výhyben, hospodářských sjezdů a připojení bočních cest:
Skládky dřevní hmoty budou sloužit i jako výhybny a budou zhotoveny následujícím způsobem: nejprve budou provedeny odkopávky a to jak pro hloubení nových příkopů, tak pro zřízení nových skládek a hospodářských sjezdů na levé straně cesty (ve svahu) viz příčné řezy z přílohy C.4. a tabulky č. 4 a č. 5, z těchto odkopávek bude použit materiál do násypu na skládky po pravé straně cesty, zbývající výkopek bude rovnoměrně rozprostřen do násypů nezhutněných za okraji skládky, nebo sjezdů, následně bude provedena úprava pláně se zhutněním v celé ploše skládek, na pláň bude navezena vrstva hrubého drceného kameniva (dále jen HDK) 63/125 o tl. vrstvy 300 mm a na ní bude rozprostřena vrstva HDK 32/63 o tl. vrstvy 200 mm, která bude zadrcena a zhutněna posypem z drobného drceného kameniva
v množství 90 kg/m2. Hospodářské sjezdy budou zbudovány následovně: dle plochy rovnoramenného lichoběžníku (v popisu přílohy C.2. Situační náčrt je vždy: spodní základna/výška/horní základna), která je uvedena v příloze C.6. Tab. 5, bude u nich provedena odkopávka, dle potřeby a to tak, aby po jejich úpravě pláně se zhutněním a následně navezení vrstvy HDK frakce 63/125 tl. vrstvy 300 mm s urovnáním a zhutněním, případně HDK 32/63 tl. vrstvy 200
mm. Tam kde je podélný příkop, budou osazeny TP s ŽB rourami o DN 500 a sjezdovými čely zděnými z LK na MC viz příloha C.5.1.
Napojení stávajících bočních cest bude řešeno shodně jako hospodářské sjezdy.
Místo plnění: LS Jablonec nad Nisou

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 896 006 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jablonec nad Nisou

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49,400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky