Veřejná zakázka: LC U Hašlerky

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000472
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4346
Systémové číslo: P15V00004342
Evidenční číslo zadavatele: S936/2014/020
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 07.02.2014
Nabídku podat do: 28.02.2014 10:00
Otevírání obálek: 28.02.2014 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC U Hašlerky
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Výstavba nové lesní cesty 2L 4,0/30 v CHKO Jizerské hory v cca 750 m n.m. Lesní cesta ja na pozemcích LČR. Cílem výstavby LC je zřístupnění lesních porostů, propojení odvozních lesních cest a tím vytvoření možnosti odvozu dřevní hmoty po komunikacích vyšší třídy. Komunikace bude v prašném provedení - materiál žulový.
Celková délka úseku je cca 335m. Základní šířka lesní cesty bude provedena min.3,00m. Součástí lesní cesty je výhybna o rozměrech 20,00x3,00m. Konstrukce bude provedena na očištěný povrch zbavený rostlinných zbytků apod.
Základní navržená konstrukce je složena z PE geobuněk vyplněných štěrkodrtí 0-32mm v tl.250mm s přesypem v tl.50mm a vrstvy žulového rozpadu frakce 0-22mm tl.100mm. Sklon komunikace jednostranný 3-4%. Krajnice bude provedena z štěrkodrti v šířce 0,50m a sklonu 8%. Komunikace bude na zářezové straně ohraničena dlážděným rigolem z lomového kamene v šířce 0,50m.
Začátek úseku bude opatřen ocelovou uzamykatelnou ruční závorou. Podpěry osazeny do betonového základu C16/20 o rozměrech 0,60x0,60x1,00m.
Součástí stavby je lokální stabilizace svahu pomocí zdi z kamenných žulových monobloků.
Před započetím stavebních prací je nutné provést úpravu terénu do tvaru navrženého zemního tělesa. V rámci odvodnění bude provedena realizace drenážního PVC trativodu, odlehčovacích příčných drenážních rýh s výplní z kamene fr.125-250mm a ocelových svodnic.
Stanovený materiál CHKO: žula.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 962 592 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jablonec nad Nisou

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Samaritská 16, 301 00 Plzeň

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky