Veřejná zakázka: BP Pavlovický potok a LBP Radošovického potoka

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00001215
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4495
Systémové číslo: P15V00004491
Evidenční číslo zadavatele: 954/2014/018
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 25.02.2014
Nabídku podat do: 07.03.2014 09:30
Otevírání obálek: 07.03.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Pavlovický potok a LBP Radošovického potoka
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky:
Jedná se o úpravu břehového porostu na vodních tocích ve správě Lesů ČR s.p.. Na úseku v intravilánech obcí dojde k odstranění vyvrácených kmenů a dřevin vyrůstajících z průtočného profilu toku. Dále dojde k odstranění křovin vyrůstajících z průtočného profilu toku. Dřevní hmota bude předána vlastníkům pozemků, větve a křoviny budou na místě spáleny. Akce bude provedena v mimovegetačním období.

Celkový počet odstraňovaných dřevin viz. výkaz výměr.
Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a vzrostlých keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu, ohrožení nebo poškození přilehlých objektů a budov.
V terénu byly všechny dřeviny navržené ke kácení označeny reflexní barvou.
Vstupy na pozemky jsou odsouhlaseny uživateli pozemků za podmínky uvedení pozemků do původního stavu.
Akce byla ohlášena na Městském úřadě Vlašim č.j. 1231/14-400/2014SVO ze dne 17.1. 2014.
Na stavbu byly vydány:
- Závazná stanovisko zásahu do VKP č. j. ZIP 23821/13-3735/2013SVO a č.j. ZIP 23821/13-3736/2013SVO ze dne 3.12.2013
Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené ve výše uvedených stanoviscích a vyjádřeních.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 118 709 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, 25601 Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky